De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Zorg voor de leerling

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van het leren bij uw kind. Het onderwijs is zo goed mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van uw kind. De gebruikte moderne onderwijsmethodes zorgen voor een gestructureerde vastlegging van de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens worden aangevuld met verslagen van observaties.

Naast de methodegebonden toetsen en de vastgelegde observaties maken we gebruik van onafhankelijk genormeerde Cito-en Diatoetsen. De toetsen worden over het jaar verspreid afgenomen.

De gegevens van de methodegebonden toetsen, Cito- en Diatoetsen en de observaties geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. De Cito-gegevens worden verzameld in ons leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Soms blijkt hieruit dat een kind extra zorg nodig heeft. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten komen in aanmerking voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd. De Cito- en Diatoetsen voor de basisschool worden volgens een vast jaarrooster afgenomen:

Leerstofgebied Toets Groep
Taal Cito Taal voor Kleuters 1 en 2
Spelling Cito Spelling 3 tot en met 8
Aanvankelijk lezen Herfstsignalering 3
Wintersignalering
Lentesignalering
Technisch lezen DMT en AVI 3
4
5 tot en met 8
Begrijpend lezen Cito Begrijpend Lezen 3 tot en met 5
Diawoord- Diatekst 6 tot en met 8

In groep 7 en 8 is er de mogelijkheid om de Cito-Entreetoets of de Cito-Eindtoets af te nemen, De Rode Leeuw kiest hier niet voor. De afgenomen Cito- en Diatoetsen van groep 1 tot en met 8 geven voldoende informatie om de ontwikkeling van uw kind te volgen en om een goed advies voor het voortgezet onderwijs te geven.

De Diatoetsen voor Voortgezet Onderwijs worden volgens een vast toetsrooster afgenomen:

Leerstofgebied Toets Groep
Begrijpend Lezen Diatekst VO 1-2-3-4
Woordenschat Diawoord VO 1-2-3-4

Leerlingvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’ worden de resultaten van toetsen en observaties verzameld. In de dossiermap worden ook verslagen van oudergesprekken, onderzoeken en overleg met externen verzameld. Het leerlingdossier wordt alleen gebruikt door de leerkracht en de directeur van De Rode Leeuw. Ouders kunnen na afspraak inzage krijgen in het leerling-dossier.

Rapportage en oudergesprekken

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport: in februari en in juni. In november zijn er oudergesprekken waarin met de ouders de doelen voor het komende schooljaar besproken worden. In februari worden de vorderingen besproken.

Wanneer u behoefte heeft aan een extra oudergesprek, kunt u vanzelfsprekend een afspraak maken met de leerkracht. Ook de leerkracht kan u voor een extra oudergesprek uitnodigen om de voortgang van uw kind te bespreken.

Extra zorg

De extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is geïntegreerd in het dagelijks onderwijs. Voor leerlingen met zwakke resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na zes tot acht schoolweken wordt nagegaan of de gestelde doelen van het handelingsplan behaald zijn. Als het nodig is wordt het handelingsplan bijgesteld. Handelingsplannen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de resultaten worden met hen besproken.

De specifieke zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Extra instructiemomenten in de klas.
  • Extra hulpmiddelen ter ondersteuning van de verwerking van de leerstof.
  • Hulpmiddelen en ondersteuning bij de verbetering van de werkhouding van uw kind.
  • Verbetering van de samenwerking.

Voor de leerlingen van de Western Academy of Beijing is er in de meeste gevallen ook overleg met de afdeling ‘Learning Support’ of de ‘Gifted and Talented coördinator’. Zo krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. Een enkele keer zal het nodig zijn om een leerling buiten de Nederlandse lesuren te toetsen. Dit gebeurt in overleg met de klassenleerkracht.

Vertrek naar een andere school

Wanneer een leerling van De Rode Leeuw verhuist naar een andere school krijgt hij de volgende documenten mee:

  • Het onderwijskundig rapport waarin de ontwikkeling van uw kind staat beschreven.
  • Het schoolrapport

Voor het vertrek kan een oudergesprek gepland worden met de leerkracht om een goede overstap naar de nieuwe school te bespreken.