De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Zorg voor de leerling

5.1 Het volgen van de ontwikkeling 

De leerkracht volgt de ontwikkeling van het leren bij uw kind. Het onderwijs is zo goed mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van uw kind. De gebruikte hedendaagse lesmethodes zorgen voor een gestructureerde vastlegging van de ontwikkeling. 

Naast de methodegebonden toetsen en vastgelegde observaties maken we gebruik van onafhankelijk genormeerde Cito- en Diatoetsen, deze worden jaarlijks in mei afgenomen. Wettelijk zijn NTC-scholen zoals De Rode Leeuw verplicht op de basisschool onderstaande toetsen af te nemen: 

 • Cito technisch lezen (AVI): minimaal eens per jaar vanaf groep 3. 
 • Cito spelling: minimaal eens per jaar vanaf groep 4. 
 • Cito begrijpend lezen: minimaal eens per jaar vanaf groep 5. 

 Op het voortgezet onderwijs gelden hiervoor geen wettelijke verplichten, wij nemen echter minimaal eens per jaar de volgende Diatoetsen: 

 • Diatekst Nederlands (begrijpend lezen): eens per jaar. 
 • Diawoord Nederlands (woordenschat): eens per jaar. 
 • Diaspel Nederlands (taalverzorging): eens per jaar.
 • Diafoon Nederlands (luistervaardigheid): eens per jaar. 

De gegevens van de methodegebonden toetsen, Cito- en Diatoetsen en de observaties van de leerkracht geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens worden vastgelegd in leerlingvolgsysteem ParnasSys. Soms blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft. Zowel sterk beneden, als sterk bovengemiddelde resultaten komen in aanmerking voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd.  

De Cito-Entreetoets of de Cito-Eindtoets zijn wettelijk niet verplicht, beslaan naast taal ook het overige basisschoolcurriculum en worden bij De Rode Leeuw daarom niet afgenomen. 

5.2 Leerlingvolgsysteem 

In het leerlingvolgsysteem ParnasSys worden de resultaten van toetsen en observaties verzameld. Per leerling worden ook verslagen van oudergesprekken, onderzoeken en overleg met externe partijen verzameld. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de directeur en desbetreffende leerkracht van De Rode Leeuw. Ouders kunnen natuurlijk, op afspraak, inzage krijgen in het volledige leerlingdossier. 

5.3 Rapportage en oudergesprekken 

De leerlingen krijgen twee keer per jaar, in februari en juni, een rapport. In september zijn er oudergesprekken waarin met de ouders de doelen voor het komende schooljaar besproken worden. Bij het eerste rapport worden de vorderingen besproken. 

Wanneer u behoefte heeft aan een extra oudergesprek, kunt u vanzelfsprekend altijd een afspraak maken met de leerkracht. Ook de leerkracht kan u voor een extra oudergesprek uitnodigen om de voortgang van uw kind te bespreken. 

5.4 Extra zorg  

Extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is bij De Rode Leeuw slechts beperkt mogelijk. Voor leerlingen met zwakke resultaten kan een handelingsplan worden opgesteld. Hierin staat beschreven welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na zes tot acht schoolweken wordt nagegaan of de gestelde doelen van het handelingsplan behaald zijn. Als het nodig is wordt het handelingsplan bijgesteld. Handelingsplannen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de resultaten worden met hen besproken. 

De specifieke zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

 • Extra instructiemomenten in de klas. 
 • Extra hulpmiddelen ter ondersteuning van de verwerking van de leerstof. 
 • Hulpmiddelen en ondersteuning bij de verbetering van de werkhouding van uw kind. 
 • Een andere vormgeving van de samenwerking met de ouders. 

Voor de leerlingen van de Western Academy of Beijing kan er ook overleg plaatsvinden met de afdeling ‘Learning Support’ of de ‘Gifted and Talented Coordinator. Zo krijgt elk kind de zorg dat het nodig heeft.  

Als er signalen zijn van een afwijkende ontwikkeling of leer- of gedragsproblemen dan kan de leerkracht adviseren om een onafhankelijk onderzoek te laten afnemen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en de reguliere school.