De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Ouderparticipatie

6.1 Belang van ouderbetrokkenheid 

De ontwikkeling van iedere leerling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerkracht (school) en het kind zelf. Met een goede samenwerking en een toegankelijke  school kan het programma van De Rode Leeuw afgestemd worden op uw kind.
De basis van de samenwerking tussen ouders en school is dezelfde als die tussen leerlingen en school: een veilige omgeving door te werken vanuit gelijkwaardigheid, openheid en eerlijkheid met duidelijke afspraken. We hebben vertrouwen in een goede samenwerking! 

Informatie over de school en onze activiteiten zijn beschikbaar via: 

 • De website http://derodeleeuw.org, hier vindt u alle beschikbare informatie. 
 • De jaarplanning en kalender met alle belangrijke data.  
 • De nieuwsbrief, eens per 4 á 6 weken ontvangt u deze per mail met de laatste gebeurtenissen op De Rode Leeuw, de agenda en andere belangrijke informatie. 
 • De schoolgids en het schoolplan voor een uitgebreid beeld van de inhoud en toekomstrichting van ons onderwijs. 
 • De informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt u over actuele onderwerpen en het komende schooljaar geïnformeerd. 
 • Oudergesprekken, minimaal tweemaal per jaar bespreken we de ontwikkeling van uw kind bij De Rode Leeuw.  
 • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem (ParnasSys), waarin het dossier van uw kind staat. 
 • Student Led Conferences, waarbij ouders worden rondgeleid door de leerlingen van de Western Academy of Beijing. Zij vertellen bij deze rondleiding hoe zij op WAB werken en leren. 

6.2 Samenwerking met ouders 

De Rode Leeuw werkt via een nauwe samenwerking met ouders, zowel thuis als op school. Van ouders wordt thuis verwacht dat zij ondersteuning bieden bij het maken van het Nederlandse huiswerk en veel Nederlands praten en lezen.  

Op school roepen wij de hulp van ouders in bij speciale activiteiten, zoals aanvullende spel- voorlees-, en kookactiviteiten, het Sinterklaasfeest en de viering van Koningsdag is. Deze hulp is zeer welkom en maakt het veelzijdige aanbod van De Rode Leeuw compleet. Hebt u zelf een leuk idee of suggestie? Laat het ons vooral weten! 

6.3 Klachtenbehandeling 

Het algemene uitgangspunt van De Rode Leeuw is het bieden van een open en veilig klimaat waarbinnen volwassenen en kinderen elkaar met eerlijkheid en waardering tegemoet treden. 

Overal waar mensen werken, kan echter iets fout gaan, ook op een school. Zo kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde kwaliteit of een andere klacht hebt. 

In dat geval vragen we u uw ontevredenheid eerst bij de leerkracht te uiten, ook hierbij geldt dat we uw mening van groot belang achten en graag horen! Mogelijke onderwerpen zijn:  

 • De begeleiding of de beoordeling van leerlingen. 
 • De toepassing van strafmaatregelen. 
 • De inrichting van de schoolorganisatie. 
 • Seksuele intimidatie. 
 • Discriminerend gedrag. 
 • Agressie, geweld of pesten. 

Wij zullen alles in het werk stellen om het probleem adequaat samen met u op te lossen, daarvoor hanteren wij het onderstaande stappenplan. Mocht uw klacht echter niet naar uw tevredenheid behandeld worden, kunt u een formele klacht indienen bij het bestuur. 

Bij een klacht wordt het volgende stappenplan op de volgende pagina gevolgd: 

Stappenplan klachtenafhandeling 
1.  De ouders praten rechtstreeks met de leerkracht over de klacht. 
2.  Wanneer ouders en/of de leerkracht/directeur geen bevredigende oplossing vinden voor het probleem, wordt de voorzitter van het bestuur van de school ingeschakeld. 
3.  Wanneer na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal in overleg met de directeur de kwestie bekijken om tot een oplossing te komen. Het bestuur heeft een adviserende en/of bemiddelende rol. Wanneer de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is verlopen, kan er een beroep gedaan worden op de ‘Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland’. Deze klachtenregeling ligt ter inzage in het Nederlandse klaslokaal op WAB. 
4.  Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de counselors van WAB in Elementary School, Middle School en High School. Voor De Rode Leeuw is het bestuurslid toezichthouder kwaliteit het aanspreekpunt van dergelijke klachten. Deze begeleidt het proces bij meldingen. 

6.4 Inspraak ouders 

De Rode Leeuw is in rechtspositionele zin een stichting. Toch wordt een aantal beslissingen steeds aan de ouders voorgelegd op de jaarlijkse informatieavond. Deze beslissingen zijn: 

 • Benoeming bestuursleden. 
 • Goedkeuring financiële jaarrapportage. 
 • Goedkeuring begroting voor het komende jaar. 

Op deze informatieavond kan bezwaar worden aangetekend tegen bestuursbesluiten of nieuwe voorstellen. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt daarover vervolgens een besluit genomen. De ouders van De Rode Leeuw worden hierover geïnformeerd.