De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Missie & Visie

Missie

De Rode Leeuw biedt een Nederlands moedertaal- en cultuurprogramma voor Nederlandssprekende kinderen van 4 t/m 18 jaar aan, waarbij aansluiting op Nederlands en Vlaams onderwijs voorop staat. Al ons onderwijs wordt gegeven in een inspirerende en uitdagende leeromgeving, met als uitgangspunt de behoeften en ontwikkeling van iedere individuele leerling.

Visie

Bij de Rode Leeuw ontwikkelt iedere leerling zich met aantoonbare resultaten optimaal. Het onderwijsaanbod is gedifferentieerd, met veelzijdige werkvormen en eigen inbreng passend bij het taalniveau, de vaardigheden en de belevingswereld van iedere leerling. Onze kernfocus richt zich op maximale leeropbrengst, werken met plezier in een veilig klimaat en hoge ouderbetrokkenheid. Onze resultaten zijn gewaarborgd door de kwaliteitszorg zoals beschreven in ons schoolplan 2021-2025.

Uitgangspunten

In de onderstaande punten wordt de kern van ons onderwijs bij samengevat. 

  • Het leerniveau als uitgangspunt: 

Het huidige en te behalen niveau van iedere leerling zijn het uitgangspunt bij het samenstellen van het onderwijsaanbod. Door middel van toetsing (methodegebonden en Cito/Dia) en gebruik van het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) bieden wij onderwijs dat is gebaseerd op de aantoonbare vooruitgang van iedere leerling. Kleine groepen en veelzijdig materiaal stellen ons in staat om vanuit helder geformuleerde doelen gedifferentieerde instructiemomenten en verwerking aan te bieden. 

  • Gekwalificeerde leerkrachten: 

Om de kwaliteit van haar diverse Nederlands moedertaalprogramma‘s te waarborgen, heeft De Rode Leeuw een onderwijsteam van gekwalificeerde leerkrachten. 

  • Aansluiting bij Nederlands en Vlaams onderwijs: 

Ons Nederlandse taal- en cultuuronderwijs (NTC) heeft als doelstelling aan te sluiten bij het reguliere dagonderwijs in Nederland en België of andere NTC-locatie. Op deze manier wordt het curriculum gewaarborgd en is toekomstig onderwijs in Nederland of België toegankelijk.  

  • Aansluiting bij andere culturen en de belevingswereld van de leerlingen: 

Om onze Nederlandssprekende leerlingen uit Beijing te betrekken bij Nederlands in taal en cultuur, zorgen wij voor materialen die aansluiten bij hun belevingswereld en een verbinding maken tussen hun leven in China en het verre Nederland. Het onderwijs in de Nederlandse (en Belgische) cultuur wordt gecombineerd met de ervaringen in ons gastland China en de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen. 

  • Een veilig klimaat met duidelijke afspraken: 

Op het moment dat leerlingen zich veilig voelen, kunnen zij tot leren komen. De Rode Leeuw waarborgt een veilige leeromgeving door te werken vanuit gelijkwaardigheid, openheid en eerlijkheid met duidelijke afspraken. 

  • Het ontwikkelen van eigenaarschap: 

Wanneer leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden en fouten durven maken, staan ze open voor uitdagingen. Bij De Rode Leeuw werken we vanuit van het ontwikkelen van eigenaarschap: de eigen verantwoordelijkheid voor handelen en leren op weg naar volwassenheid. We leggen de nadruk op wat de leerlingen kunnen en reflecteren met hen welke doelen zij verder kunnen ontwikkelen. Zo stimuleren wij op de leerlingen om zichzelf te ontplooien tot autonome individuen met een eigen identiteit. 

  • Samenwerking met ouders: 

Wij waarderen en stimuleren betrokken ouders! Het is zelfs een voorwaarde voor het succesvol volgen van het Nederlandse programma. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal is het cruciaal dat ouders veel Nederlands met hun kind spreken, voorlezen en samen lezen. Verder hebben de leerlingen, naast de lesuren, thuis ondersteuning nodig bij het maken van huiswerk. Ook bij onze echt Nederlandse vieringen zoals Sinterklaas en Koningsdag verwachten wij uw komst en bijdrage! 

  • Samenwerking met WAB: 

De Rode Leeuw werkt nauw samen met de Western Academy of Beijing (WAB). Onze uitgangspunten gaan uit van en sluiten aan bij de uitgangspunten van WAB. Wij zijn niet alleen te gast, maar leveren ook een bijdrage aan curriculum en cultuur. De samenwerking wordt praktisch vormgegeven door het beschikbaar gestelde Nederlandse klaslokaal en het gebruik van de bibliotheek met de uitgebreide collectie Nederlandstalige boeken.