De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Kwaliteitszorg

7.1 Stilstaan is achteruitgaan 

De Rode Leeuw werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit. We spelen in op ontwikkelingen, luisteren naar de mening van de ouders en maken gebruik van instrumenten die inzicht geven in de kwaliteit van ons onderwijs, zoals landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (Cito/Dia) en ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Dit geeft naast een overzicht van de resultaten ook een vergelijking met leerlingscores in Nederland, aan de hand waarvan wij  aandachtspunten kunnen vaststellen. Deze en andere, bijvoorbeeld organisatorische worden omgezet in actiepunten. In onze ogen is stilstaan achteruitgaan: er zijn áltijd aspecten die verbeterd kunnen worden, op deze manier waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs. 

Het schooljaar 2021-2022 was qua organisatie een bijzonder jaar. Er was geen directeur en de dringende bijbehorende taken werden uitgevoerd door het bestuur. Vanwege de ontbrekende Nederlandse lesbevoegdheid van de uitvoerende leerkracht, werden lessen onder begeleiding voorbereid. Door deze constructie bleef het mogelijk om Nederlands onderwijs aan de blijven bieden op De Rode Leeuw. In het huidige schooljaar is er een nieuwe directeur en lesbevoegde leerkracht en kunnen wij ons, naast de lessen, weer volop op kwaliteitsverbetering richten. Hiervoor gaan wij aan de slag met onderstaande punten. 

Toetsing en doelen stellen ter vergroting van het leerrendement: 

 • Na ieder behandeld hoofdstuk methodetoetsen afnemen. 
 • Na iedere toets (methode afhankelijk en onafhankelijk) de doelen per kind bijstellen. 
 • Ook niet wettelijk verplichte toetsen afnemen (Taaltoets Kleuters in groep 1 en 2 en Cito woordenschat voor BO groep 3 t/m 8). 
 • Gelijke methodeonafhankelijke toetsing voor BO en VO kiezen. 

Organisatorisch voor meer inzicht voor team en ouders: 

 • Jaarplanningen met lesstof en huiswerk per kind opstellen. 
 • Website vernieuwen. 
 • Schoolplan nauwkeurig bekijken en waar nodig aanpassen. 
 • ParnasSys updaten en naar volle mogelijkheid gebruiken. 

7.2 Volgen van de vorderingen 

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem bestaan uit de landelijk genormeerde Cito- en Diatoetsen voor de onderdelen: 

 • Technisch lezen voor BO groep 3 t/m 8 en VO klas 1 t/m 4. 
 • Spelling voor groep 4 t/m groep 8. 
 • Begrijpend Lezen voor groep 5 t/m VO klas 4. 

Naast deze landelijk genormeerde toetsen worden ook methodegebonden toetsen afgenomen. Deze toetsen controleren of de leerstof in voldoende mate is aangeboden. Tijdens de oudergesprekken kunt u gedetailleerde informatie krijgen over de toetsresultaten. 

7.3 Ondersteunende contacten 

Binnen het team en bestuur van De Rode wordt minimaal iedere 6 weken een vergadering gehouden. Verder hebben wij verschillende contacten om onderwijservaringen uit te wisselen met andere partijen. Zo is er natuurlijk is er een nauw contact met de Language Department van WAB. Ook de Nederlandse Ambassade in Beijing is betrokken bij de organisatie van Nederlandse activiteiten. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere NTC-scholen in Azië, waar mogelijk worden culturele activiteiten en nascholing samen met andere Nederlandse scholen in Azië georganiseerd. Verder biedt de Stichting NOB advies en ondersteuning bij alle aspecten van Nederlands onderwijs in het buitenland.