De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Kwaliteitszorg

Activiteiten en prioriteiten

De Rode Leeuw werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, luisteren naar de mening van de ouders en maken gebruik van instrumenten die inzicht geven in de kwaliteit van ons onderwijs, zoals ons leerlingvolgsysteem.

Het leerlingvolgsysteem verzamelt alle toetsresultaten van uw kind. Onze school maakt gebruik van landelijk genormeerde Cito-en Diatoetsen. Het leerlingvolgsysteem Parnassys geeft niet alleen een overzicht van de toetsresultaten van uw kind, maar geeft ook een vergelijking van de scores met andere basisscholen in Nederland.

Aandachtspunten die voortkomen uit deze vergelijking worden omgezet in acties die we benoemen in de veranderplannen van de school. Er zijn altijd aspecten die verbeterd kunnen worden. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs.

In het schooljaar 2019-2020 zijn o.a. de volgende actiepunten gerealiseerd:

  • Verbeterplan nieuwe lesmethodes (VO)
  • Deelnemen aan professionalisering via Bijscholing en Regioconferentie van Stichting NOB

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn o.a. de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Invoering nieuwe lesmethode VO (n.a.v. Verbeterplan)
  • Schrijven van nieuw Schoolplan
  • Deelname aan professionalisering via Bijscholing en Regioconerentie van Stichting NOB

Vorderingen

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem bestaan uit de landelijk genormeerde Cito- en Diatoetsen voor de onderdelen:

  • Spelling voor groep 3 tot en met VO-klas 3
  • Technisch lezen voor groep 3 tot en met 8
  • Woordenschat voor groep 6 tot en met VO-klas 4
  • Begrijpend Lezen voor groep 5 tot en met VO-klas 4

Naast deze landelijk genormeerde toetsen worden ook methodegebonden toetsen afgenomen. Deze toetsen controleren of de aangeboden leerstof in voldoende mate wordt beheerst. Tijdens de oudergesprekken kunt u gedetailleerde informatie krijgen over de toetsresultaten.

Contacten met andere scholen en ondersteunende instanties

De leerkrachten van De Rode Leeuw hebben verschillende contacten om met elkaar onderwijservaringen uit te wisselen. Elke maand is er een uitgebreid teamoverleg met de Nederlandse leerkrachten van De Rode Leeuw.

De leerkracht van het De Rode Leeuw heeft regelmatig overleg met collega’s van de Western Academy of Beijing.

De Rode Leeuw werkt samen met andere NTC-scholen in Azië. Culturele activiteiten en nascholing worden samen met andere Nederlandse scholen in Azië georganiseerd.

De Rode Leeuw kan bij de Stichting NOB terecht voor informatie en advies bij specifieke aandachtspunten.