De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Het onderwijs

De organisatie op De Rode Leeuw

3.1 De organisatie van ons onderwijs

Lesprogramma
De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Er is zowel een programma voor de basisschoolgroepen als voor het voortgezet onderwijs. Alle lessen zijn toegankelijk voor Nederlandssprekende kinderen van zowel WAB al andere scholen. Doordeweeks kunnen leerlingen vanaf groep 3 2 uur les volgen vanaf 15:30 uur. Een andere mogelijkheid is om op zaterdag 3 uur les te volgen voor groep 1/2 of groep 3/4. De plaatsing van een leerling is flexibel en gaat in overleg. 

NTC-onderwijs
In het NTC-onderwijs (Nederlands Taal- en Cultuur-onderwijs) bestaan er vaak grote verschillen in taalniveau. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs hanteren wij het onderstaande onderscheid tussen NTC-richting 1, 2 en 3.

 • NTC-richting 1:
  Deze richting is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Een terugkeer naar een reguliere basisschool of voortgezet onderwijs in Nederland is mogelijk. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen. Deze doelen zijn geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen en worden samengevat in de NTC-leerlijn. Bij deze leerlingen is Nederlands de belangrijkste taal in de thuissituatie. Daarnaast gebruiken de leerlingen Engels als voertaal op de internationale school. Het niveau van de Nederlandse woordenschat zal daarom variëren.
 • NTC-richting 2:
  Richting 2 is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met slechts één van de ouders Nederlands gesproken. De taal van de andere ouder zal ook een belangrijke taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid voor deze leerlingen.
 • NTC-richting 3:
  Bij deze richting wordt er thuis geen Nederlands met de leerlingen gesproken; ze beheersen de taal nauwelijks. Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland.

Op De Rode Leeuw bieden wij onderwijs aan NTC-richting 1 en 2. Voor richting 3 geldt dat leerlingen t/m groep 3 toegelaten kunnen worden, mits het binnen korte tijd bereiken van richting 2 haalbaar wordt geacht.  

De verschillende richtingen kunnen gemengd deelnemen aan de lessen. Verschil in niveau stimuleert leerlingen (van) elkaar te leren en omdat de groepen klein zijn, is het voor de leerkracht mogelijk om te differentiëren. De instructies en verwerking worden afgestemd op het niveau van de leerling. 

Onderwijsaanbod en doelen
Alle Nederlandse lessen worden in kleine groepjes aangeboden, hierdoor is een hoge mate van differentiatie mogelijk. Door intensieve instructies, interactie en begeleiding kan een hoog leerrendement behaald worden. We maken gebruik van wisselende werkvormen om de betrokkenheid van de leerling te stimuleren, zoals kringgesprekken, (voor)lezen, coöperatieve en individuele werkvormen, beeldende vorming, schrijven, stempelen, themaspel en -werk, spelletjes, puzzels en informatieve tv-programma’s. 

De materialen van De Rode Leeuw worden flexibel ingezet. Ze sluiten aan bij het huidige Nederlandstalige onderwijs, zorgen voor afwisselende werkvormen en sluiten aan bij de niveauverschillen van leerlingen. De materialen voldoen aan de eisen van de Nederlandse onderwijsinspectie om de Nederlandse kerndoelen zoals deze zijn opgesteld door SLO (https://www.slo.nl) te bereiken.  

U als ouder heeft ook een belangrijke rol in het aanbieden van de Nederlandse taal. Uw hulp is een voorwaarde voor het succesvol volgen van het Nederlandse programma. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal is het cruciaal dat u veel Nederlands met uw kind spreekt, voorleest en samen leest. Verder heeft uw kind, naast de lesuren, thuis ondersteuning nodig bij het oefenen en maken van huiswerk. 

Voor alle groepen geldt dat het onderwijs in de Nederlandse taal erop is gericht dat de leerlingen: 

 • Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal en het beleven van de Nederlandse cultuur. 
 • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig kunnen gebruiken in dagelijkse situaties. 
 • Kennis en inzicht verwerven over betekenis, gebruik en vorm van de taal. 

BO groep 1 en 2: taalontwikkeling en letterkennis
In de kleutergroep zijn de activiteiten gericht op het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat, het bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid en letterkennis. Wij werken meerdere weken vanuit een thematisch aanbod en sluiten waar mogelijk aan bij het thema van het Primary Years Program (PYP) op WAB.  

PYP biedt aan de hand van 6 ‘Units of Inquiry’ alle aspecten aan die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind. De Rode Leeuw sluit hierbij aan met taalactiviteiten die zijn gericht op de tussendoelen van SLO (https://www.slo.nl) voor beginnende geletterdheid. Deze tussendoelen beschrijven wat uw kind moet beheersen om goed te kunnen leren lezen en schrijven. Halverwege groep 2 wordt het aanvankelijk leesprogramma uitgebreid met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Hierbij leren leerlingen letters te verklanken en aanvankelijk lezen. 

De Rode Leeuw heeft een rijk aanbod aan spel- en lesmateriaal, voorlees-, prenten- en informatieboeken.  

BO groep 3: lezen en schrijven
In groep 3 (grade 1) gaan de leerlingen verder met ontwikkelen van hun lees- en taalvaardigheden en woordenschat. Zij zijn dan vanuit groep 2 al bekend met de gebruikte methode Veilig Leren Lezen. Een nieuwe methode, gericht op startend begrijpend lezen en woordenschat, die gaandeweg het schooljaar wordt geïntroduceerd is Nieuwsbegrip.  

BO groep 4 en 5: vlot leren lezen en spellen
In de groepen 4 en 6 (grade 2 en 3) vormen (begrijpend) lezen, spreken, luisteren en schrijven de basis in. Met de methodes STaal (spelling) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen en woordenschat) worden deze vaardigheden aangeleerd. 

BO groep 6, 7 en 8: toepassen van de basisvaardigheden 
In groep 6, 7 en 8 (grade 4, 5 en 6) worden de aangeleerde basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren) uitgebreid. De methodes STaal (spelling) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen en woordenschat) worden uitgebreid met vaardigheden om in eigen teksten, verslagen en werkstukken toe te passen.  

VO klas 1, 2 en 3: uitbreiden van de basisvaardigheden
Op het voorgezet onderwijs is de lesinhoud van de Nederlandse taal is in de eerste plaats gericht op de referentiekaders voor de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het programma sluit aan op het reguliere programma in Nederland en is erop gericht dat de leerling bij terugkeer naar Nederland of België aansluiting vindt bij het reguliere Nederlandstalige onderwijs.   

In klas 1, 2 en 3 (grade 7, 8 en 9) ligt de nadruk op het verbeteren van de: 

 • Leesvaardigheid van fictieve en zakelijke teksten. 
 • Schrijfvaardigheid van verslagen, brieven, verhalen en gedichten, artikelen en interviews. 
 • Taalvaardigheid door het verbeteren van grammatica, spelling en woordenschat. 
 • Spreekvaardigheid door groepsgesprekken en het geven van presentaties. 
 • Luistervaardigheid met behulp van presentaties, informatieve tv-programma’s en Nederlandse films.

VO klas 4: verdieping en voorbereiding examen
Vanaf klas 4 (grade 10) van het VO zal er verdere verdieping plaatsvinden van de genoemde vaardigheden voor de onderbouw. In klas 4 kan er in de tweede helft van het schooljaar worden begonnen met het voorbereiden op het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP self-taught) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) Nederlands (zie VO klas 5 en 6).  

VO klas 5 en 6: mentorprogramma CNaVT of IBDP 
Leerlingen van het VO klas 5 en 6 (grade 11 en 12) kunnen het vak Nederlands kiezen voor het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP self-taught: https://www.ibo.org). Leerlingen volgen het programma in het Engels op de Western Academy of Beijing en krijgen mentorbegeleiding in het Nederlands vanuit De Rode Leeuw.  

De mentor zorgt tijdens de wekelijkse lessen voor ondersteuning bij: 

 • Het samenstellen van de literatuurlijst en lezen van de gekozen boeken. 
 • Begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands. 
 • Oefeningen ter voorbereiding van het mondelinge en schriftelijke examen. 

Mocht de leerling niet in staat zijn om het IB-Nederlands te volgen, dan bieden wij een alternatief: het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT: https://cnavt.org). Het examen kan worden afgenomen in klas 4, 5 of 6 en geeft toegang tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei. De inschrijving sluit halverwege maart. 

 

3.2 Methodes en toetsing 

De Rode Leeuw maakt gebruik van moderne onderwijsmethodes die het mogelijk maken om de Nederlandse kerndoelen te behalen. 

Veilig Leren lezen
BO groep 3 werkt met de Kim-versie van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode zorgt voor het stap voor stap aanleren van letters en het vlot leren lezen. 

STaal
BO groep 4 t/m 8 werkt sinds schooljaar 2018-2019 met de spellingsmethode STaal. De (werkwoord)spelling wordt volgens de bewezen aanpak van José Schraven aangeboden en biedt een gestructureerde spellingleerlijn waarbij differentiatie goed mogelijk is. 

Nieuwsbegrip
Voor de basisschoolgroepen 4 t/m 8 en voortgezet onderwijs klassen 1 t/m 4 wordt de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en woordenschat gebruikt. Nieuwsbegrip biedt iedere week een actuele tekst met variërende verwerkingsopdrachten.

Numo 

 • VO 1 t/m 4 werkt met Numo als basismethode. De leerkracht zal afhankelijk van de leerlingbehoefte een selectie maken uit de leerstof die in de klas behandeld wordt.  
 • Voor spreek-, luister- en schrijfopdrachten krijgt is er ruimte voor een eigen invulling die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Voorbeelden zijn het maken van een podcast, een magazine, of een debat in de klas aan de hand van een stelling. Bij het samenstellen van de opdrachten wordt de NTC-leerlijn geraadpleegd om ervoor te zorgen dat er effectief aan de doelen van de betreffende jaargroep gewerkt wordt. 
 • Ook voor de invulling van het cultuuronderwijs maken we gebruik van de eigen inbreng van de leerkracht en leerlingen. Wekelijks komt de Nederlandse cultuur ook aan bod via de teksten van Nieuwsbegrip.  

 

Methodes in het basisonderwijs 

Vak 

Groep 1/2 

Groep 3 

Groep 4/5 

Groep 6/7/8 

Taal 

Kleuteruniversiteit 

Thematisch onderwijs  

Veilig Leren Lezen 

Veilig Leren Lezen 

Thematisch onderwijs 

STaal 

Nieuwsbegrip 

Thematisch onderwijs 

STaal 

Nieuwsbegrip 

Thematisch onderwijs 

Cultuur 

Kleuteruniversiteit 

Thematisch onderwijs 

Thematisch onderwijs 

Nieuwsbegrip  

Thematisch onderwijs 

Nieuwsbegrip  

Thematisch onderwijs 

 

Methodes in het voortgezet onderwijs 

Vak 

Klas 1/2/3 

Klas 4/5/6 

Taal 

Numo  

Nieuwsbegrip 

Thematisch onderwijs 

Numo  

Nieuwsbegrip 

Laagland, literatuur & lezer 

Thematisch onderwijs 

Cultuur 

Nieuwsbegrip  

Thematisch onderwijs 

Nieuwsbegrip  

Thematisch onderwijs 

 

Toetsing
Om de voortgang van onze leerlingen te waarborgen, nemen wij zowel de voor NTC-scholen wettelijk verplichte methode-onafhankelijke toetsen, als niet verplichte toetsen af. Voor de basisschool maken wij hiervoor gebruik van de toetsen van Cito. Voor het voortgezet onderwijs zetten wij toetsen van DIA in. Beiden worden in mei afgenomen. 

Toetsen behorende bij de behandelde stof van VLL worden in groep 3 tweemaal per jaar afgenomen. Vanaf groep 4 wordt de kennis na ieder blok van de STaal-methode getoetst. Vanaf groep 6 wordt er tweewekelijks een toets van Nieuwsbegrip woordenschat gemaakt. 

Met behulp van de resultaten bekijken we welke doelen er nog aan bod moeten komen. 

In hoofdstuk 5. Zorg voor de leerling staat verdere informatie m.b.t. toetsing. 

 

Toetsing in het basisonderwijs 

Toets 

groep 3 

groep 4 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 

Cito 

technisch lezen (AVI) 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

Cito spelling 

N.v.t. 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

Cito begrijpend lezen 

N.v.t. 

N.v.t. 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

Periodetoets 

Veilig Leren Lezen 

2 keer 

per jaar 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Bloktoets 

STaal 

N.v.t. 

Na ieder blok (12 in totaal) 

Na ieder blok (12 in totaal) 

Na ieder blok (12 in totaal) 

Na ieder blok (12 in totaal) 

Na ieder blok (12 in totaal) 

Toets Nieuwsbegrip (woordenschat) 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

iedere 2 tot 4 weken 

iedere 2 tot 4 weken 

iedere 2 tot 4 weken 

Toetsing in het voortgezet onderwijs 

Toets 

Klas 1 

Klas 2 

Klas 3 

Klas 4 

Klas 5 

Klas 6 

Diatekst (begrijpend lezen) 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

in overleg 

in overleg 

Diawoord (woordenschat) 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

in overleg 

in overleg 

Diaspel (taalverzorging) 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

in overleg 

in overleg 

Diafoon 

(luistervaardigheid) 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

1 keer per jaar 

in overleg 

in overleg 

Toets Nieuwsbegrip (woordenschat) 

iedere 2 tot 4 weken 

iedere 2 tot 4 weken 

iedere 2 tot 4 weken 

iedere 2 tot 4 weken 

in overleg 

in overleg 

 

3.3 Aandacht voor Nederlandse en Belgische cultuur 

Aandacht voor onze cultuur stimuleert verbondenheid en geeft de leerlingen een gevoel van identiteit. Dit vergemakkelijkt een succesvolle terugkeer naar het Nederlandse en Belgische onderwijs en deelname aan de samenleving. We bieden cultuur aan door allerlei onderwerpen te verweven in onze lessen, maar ook aan de hand van thematische activiteiten.  

We gaan hierbij uit van actuele gebeurtenissen en Nederlandse feesten en gebruiken. De Rode Leeuw organiseert activiteiten rondom de Kinderboekenweek, Koningsdag en Sinterklaas. Gedurende het jaar is er aandacht voor belangrijke historische personen en gebeurtenissen, de topografie van Nederland en België en, via Nieuwsbegrip, de actualiteiten. 

 

3.4 Bibliotheek 

Lezen en het voorlezen van Nederlandse boeken is erg belangrijk voor een goede taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. In de bibliotheken van de Elementary, Middle en High School van de Western Academy of Beijing is een aparte afdeling met een ruime collectie aan Nederlandse boeken. De boekencollectie wordt jaarlijks opgeschoond en aangevuld met nieuwe titels. 

De leerlingen worden gestimuleerd om regelmatig Nederlandstalige boeken te lezen. Een aantal keer per jaar maken de leerlingen een boekverslag of geven ze een presentatie.
 

3.5 Overige faciliteiten 

De Rode Leeuw heeft toegang tot vrijwel alle faciliteiten die de Western Academy of Beijing te bieden heeft. Een lokaal met digitaal schoolbord staat tot onze beschikking en er is vrij toegang tot de bibliotheek, de kooklokalen en alle andere algemene ruimtes. De leerlingen van WAB mogen ook gebruik maken van hun tablets en laptops in de lessen. Voor leerlingen zonder device hebben wij er één te leen. 
 

3.6 Ziekte en vervanging van de leerkracht 

De leerkracht kan wegens ziekte of bijscholing een enkele keer afwezig zijn. Er wordt altijd getracht vervanging te vinden en de lessen door te laten gaan.