De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Het onderwijs

De organisatie op De Rode Leeuw

De Rode Leeuw biedt een Nederlands programma in twee vormen aan:

 1. Nederlandssprekende kinderen op de basisschool (Elementary school) van de Western Academy of Beijing (WAB) hebben de unieke mogelijkheid om Nederlands als onderdeel van het dagelijkse lesprogramma te kiezen, dat geïntegreerd is in het WAB PYP curriculum. Deze dagelijkse Nederlandse lessen duren 40 minuten en vinden plaats onder schooltijd. De focus in de lessen ligt op spreken, begrijpend lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit Nederlandse taalprogramma is gericht op aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België en NTC-scholen in andere landen.
 2. De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Er is een programma voor de basisschoolgroepen en voor het voortgezet onderwijs klas 1 t/m 4. Deze wekelijkse Nederlandse lessen duren 2,5 á 3 uur en zijn toegankelijk voor Nederlandssprekende kinderen van andere (internationale) scholen en vanaf groep 8 ook voor Nederlandssprekende leerlingen van de WAB. De naschoolse lessen vinden doordeweeks plaats op WAB.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs klas 5 en 6 (grade 11 en 12) kunnen het vak Nederlands kiezen voor het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) als ‘self-taught’. Leerlingen volgen het programma in het Engels op WAB en krijgen mentorbegeleiding van de De Rode Leeuw-leerkracht. Gemiddeld vindt er wekelijks één begeleidingssessie van 60 minuten plaats.

Onze VO-leerkracht zorgt tijdens de wekelijkse lessen voor ondersteuning bij:

 • Het samenstellen van de literatuurlijst
 • Lezen van de gekozen boeken
 • Begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands
 • Oefeningen ter voorbereiding van het mondelinge en schriftelijke examen.

 

Mocht de leerling niet in staat zijn om het IB-Nederlands te volgen, dan bieden wij een alternatief: het CNaVT, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Het examen kan afgenomen worden in klas 4-5-6.  Het examen geeft toelating tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei.

Vanaf schooljaar 2018-2019 bieden wij leerlingen vanaf voortgezet onderwijs klas 4 de mogelijkheid een examen te doen als zij het schooljaar daarna aan het IB-Nederlands beginnen of onze school gaan verlaten.

Moedertaalprogramma tijdens schooltijd

Het Nederlandse moedertaalprogramma voor leerlingen van de Western Academy of Beijing tijdens schooltijd.

 • Groep 1

Leerlingen vanaf groep 1 (Pre-Kindergarten) kunnen aan het wekelijkse naschoolse programma deelnemen.

 • Groep 2 tot en met 7

Leerlingen van groep 2 tot en met 7 krijgen 40 minuten per dag Nederlandse les. De leerlingen komen zelfstandig naar het lokaal van De Rode Leeuw. De WAB laat alleen leerlingen aan het Nederlandse programma deelnemen indien ze het Engels (de instructietaal op onze gastschool) voldoende beheersen.

Alleen WAB-Elementary School-leerlingen die aan het EAL-programma deelnemen mogen het naschoolse Nederlandse programma volgen. Voor leerlingen in het reguliere WAB-programma is het niet mogelijk het naschoolse programma te volgen.

Moedertaalprogramma na schooltijd

Het Nederlandse moedertaalprogramma na schooltijd is voor leerlingen van andere internationale scholen én voor WAB-leerlingen van Pre-Kindergarten, Middle School en High School. De lessen voor het basisonderwijs tot en met groep 4 vinden plaats in het Nederlandse lokaal in de Elementary School van de Western Academy of Beijing.

 • Groep 1 tot en met 4

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van groep 1 van WAB en voor leerlingen van andere internationale scholen wekelijks een naschools Nederlands lesprogramma op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. De lessen voor het basisonderwijs tot en met groep 7 vinden plaats in het Nederlandse lokaal in de Elementary School van de Western Academy of Beijing.

 • Groep 5 tot en met 7

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van andere internationale scholen wekelijks een naschools Nederlands lesprogramma voor groep 5 tot en met 7 van 15.45 tot 18.15 uur. Daarnaast is er 1 les in het schooljaar op een zondag gepland. Op deze zondagochtend wordt de afname van Cito- en Diatoetsen georganiseerd.

De lessen voor het basisonderwijs tot en met groep 7 vinden plaats in het Nederlandse lokaal in de Elementary School van de Western Academy of Beijing.

 • Basisonderwijs groep 8 en Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 4

De Rode Leeuw verzorgt wekelijks de lessen voor leerlingen vanaf groep 8 van WAB en voor leerlingen van andere (internationale) scholen van 15.45 tot 18.15 uur en op zaterdagochtend van 10.00-13.00 uur. Daarnaast is er één les op zondag in het schooljaar gepland. Op deze zondag wordt de afname van Cito- en Diatoetsen georganiseerd. De lessen vinden plaats in de Middle School van de Western Academy of Beijing.

 • Voortgezet Onderwijs Klas 5 en 6

In het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) kan het vak Nederlands als ‘self taught’ worden opgenomen.  Leerlingen volgen het programma op WAB en krijgen mentor-begeleiding van een De Rode Leeuw-docent. Wekelijks vindt er één begeleidingsles van 60 minuten plaats. Mocht de leerling niet in staat zijn om het IB-Nederlands te volgen, dan bieden wij het volgende alternatief vanaf schooljaar 2018-2019. Het is mogelijk via het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examen te doen. Het examen kan afgenomen worden in VO klas 4-5-6.  Het examen geeft toelating tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei.

Samenstelling van de groep, groepsgrootte en de lesorganisatie

De Nederlandse lessen worden in kleine groepjes aangeboden. Door intensieve instructies en begeleiding is het leerrendement hoog. De klassen bestaan uit ongeveer 1 tot 12 leerlingen.

Instructies, groepsactiviteiten en individuele verwerking worden afgewisseld. De kleine groepen maken het mogelijk om uw kind op zijn of haar eigen niveau te laten werken.

Groepsactiviteiten zijn een waardevol onderdeel om spreken en luisteren te ontwikkelen en de woordenschat te vergroten. Een intensieve interactie in afwisselende werkvormen zorgt voor een breed aanbod en oefening in de Nederlandse taal. Daarbij stimuleert de leerkracht de samenwerking tussen de leerlingen.

Individuele verwerking zorgt voor het inoefenen van de lesstof. De leerlingen leren stap voor stap zelfstandig te werken.

Het zelfvertrouwen wordt bevorderd door succeservaringen bij goede verwerking.

De materialen van De Rode Leeuw worden flexibel ingezet. Ze sluiten aan bij het huidige Nederlandstalige onderwijs, zorgen voor afwisselende werkvormen en sluiten aan bij de niveauverschillen van leerlingen. De materialen voldoen aan de eisen van de Nederlandse onderwijsinspectie om de Nederlandse kerndoelen te bereiken.

Onderwijsaanbod: methodes en doelen

De Rode Leeuw richt zich voornamelijk op vaardigheden die in de andere lessen van de (internationale) scholen niet aan bod komen.

Ons Nederlandse taal- en cultuuronderwijs (NTC) heeft als doelstelling aan te sluiten bij het reguliere dagonderwijs in Nederland en België, of andere NTC-locatie.

In het NTC-onderwijs bestaan er vaak grote verschillen in taalniveau. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3.

 • NTC Richting 1 is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Een terugkeer naar een reguliere basisschool of voortgezet onderwijs in Nederland is mogelijk. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen. Deze doelen zijn geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen en worden samengevat in de NTC-leerlijn. Bij deze leerlingen is Nederlands de belangrijkste taal in de thuissituatie. Daarnaast gebruiken de leerlingen Engels als voertaal op de internationale school. Het niveau van de Nederlandse woordenschat zal daarom variëren.
 • NTC Richting 2 is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met slechts één van de ouders Nederlands gesproken. De taal van de andere ouder zal de belangrijkste taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid voor deze leerlingen.
 • NTC Richting 3 leerlingen spreken thuis geen Nederlands, ze beheersen het nauwelijks. Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland.

Bij De Rode Leeuw komt het voor dat er leerlingen van de drie NTC-richtingen bij elkaar groep zitten. De groepen in de Nederlandse klas zijn klein, waardoor het mogelijk is om te differentiëren. De instructies en verwerking worden afgestemd op het niveau van de leerling.

Groep 1 en 2: taalontwikkeling en letterkennis

In groep 1 en 2 zijn de activiteiten gericht op het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat en het bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid. De taalactiviteiten zijn gericht op de zogenaamde tussendoelen voor beginnende geletterdheid. Deze tussendoelen beschrijven wat uw kind moet beheersen om goed te leren lezen en schrijven. Via betekenisvolle en afwisselende activiteiten hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich vlot te ontwikkelen.

De Nederlandse lessen op WAB sluiten waar mogelijk aan bij het thematische aanbod van de homerooms. In het Primary Years Program (PYP) worden 6 ‘Units of Inquiry’ aangeboden. Aan de hand van deze ‘Units of Inquiry’ komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind. Halverwege groep 2 wordt het aanvankelijk leesprogramma uitgebreid met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Hierbij leren kinderen letters te verklanken en (leren) lezen.

De Rode Leeuw biedt de lesstof aan via thema’s en Veilig Leren Lezen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Door een herkenbare context leert uw kind vlotter. Hierbij wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat door middel van samen spelen en spreken. De uitgebreide boekencollectie (voorleesboeken, prentenboeken, informatieboeken) en veelzijdig spelmateriaal maken een rijk aanbod compleet. Aan het eind van groep 2 kent uw kind veel letters en leest u samen de leesboeken voor beginnende lezers.

Volgens het aannamebeleid van De Rode Leeuw sluit ons onderwijsaanbod aan op leerlingen van Richting 1 en 2. R3 leerlingen tot 7 jaar oud worden toegelaten mits ze bij De Rode Leeuw komen met het doel om aan te sluiten op het Nederlandse onderwijs. Er is ruimte voor uitzonderingen als er een speciaal lesprogramma kan worden ontworpen en geïmplementeerd. 

Groep 3: lezen en schrijven

In groep 3 leren kinderen vlot lezen met behulp van Veilig Leren Lezen. Veel kinderen zijn beginnende lezers als zij in groep 3 starten. Zij leren vlotter lezen en leren moeilijke woorden te spellen. De Rode Leeuw sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.

Groep 4 en 5: vlot leren lezen en spellen

Onderwijs in lezen, spreken, luisteren en schrijven vormen de basis om te werken vanuit wereldoriënterende thema’s. Met de methodes Staal Spelling en Nieuwsbegrip worden praktische situaties aangeleerd, zoals vlot lezen en begrijpen van een tekst en het juist spellen van woorden. Deze vaardigheden oefenen we in eigen teksten en toneelspelletjes.

Groep 6, 7 en 8: toepassen van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven, spreken, luisteren)

In de wereldoriënterende thema’s worden de aangeleerde basisvaardigheden geoefend. Met de spellingmethode Staal en methode voor begrijpend lezen NieuwsbegripXL worden praktische situaties aangeleerd die we in eigen teksten, verslagen en werkstukken kunnen toepassen. Spreken en luisteren nemen een centrale rol in binnen De Rode Leeuw. Mondelinge vaardigheden zoals vertellen, overleg, uitwisseling van ervaringen en evaluatie worden aangeleerd en toegepast in de diverse activiteiten, in een klassengesprek, presentatie of verwerkingsopdracht. Spreken en luisteren nemen een centrale rol in binnen De Rode Leeuw. Deze mondelinge vaardigheden zoals vertellen, overleg, uitwisseling van ervaringen en evaluatie worden aangeleerd en toegepast in de diverse activiteiten, in een klassengesprek, presentatie of verwerkingsopdracht.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen:

 • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen.
 • Kennis en inzicht verwerven over betekenis, gebruik en vorm van de taal.
 • Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

Voortgezet onderwijs klas 1, 2 en 3: uitbreiden van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven en taal)

Het onderwijs in de Nederlandse taal is in de eerste plaats gericht op de referentiekaders voor de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het programma sluit aan op het reguliere programma in Nederland en is erop gericht dat bij terugkeer naar Nederland of België de leerling aansluiting vindt bij het reguliere Nederlandstalige onderwijs.

In de onderbouw (VO-klas 1, 2 en 3) ligt de nadruk op het uitbreiden van de basisvaardigheden. We vergroten:

 • De leesvaardigheid met fictieve en zakelijke teksten.
 • Schrijfvaardigheid met leesverslagen, brieven, verhalen en gedichten, krantennieuws en interviews.
 • Taalvaardigheid door verbeteren van grammatica, spelling en woordenschat.
 • Spreekvaardigheid door groepsgesprekken en het geven van presentaties.
 • Luistervaardigheid met behulp van presentaties, filmpjes van het Jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip en Nederlandse films.

Voortgezet onderwijs klas 4: verdieping en voorbereiding examen

Vanaf klas 4 zal er verdieping plaatsvinden van bovengenoemde vaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar wordt begonnen met het voorbereiden op het examen Nederlands, ter voorbereiding op klas 5 en 6.

Het is mogelijk via het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examen te doen. Het examen kan afgenomen worden in klas 4-5-6.  Het examen geeft toelating tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei.

Voorgezet onderwijs klas 5 en 6: mentorprogramma voor IB-Diploma Self Taught Nederlands of examen Nederlands

Wanneer uw kind het IBDP-programma Nederlands volgt in klas 5 en 6, kan Nederlands als self taught programma gekozen worden. De internationale school zorgt voor de begeleiding (in het Engels) van dit programma. De Rode Leeuw kan de rol van ‘mentor’ organiseren.

Onze VO-leerkracht zorgt in de wekelijkse lessen voor ondersteuning bij:

o        Het samenstellen van de literatuurlijst.

o        Lezen van de gekozen boeken.

o        Begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands.

o        Oefeningen ter voorbereiding van het examen (mondeling en schriftelijk).

Aandacht voor Nederlandse en Belgische cultuur

Aandacht voor onze cultuur stimuleert verbondenheid en geeft leerlingen een gevoel van identiteit. Dit vergemakkelijkt een succesvolle terugkeer naar het Nederlandse en Belgische onderwijs. Het cultuuronderwijs geeft kennis en vaardigheden om snel te integreren in de Nederlandse en Belgische samenleving. De Nederlandse en Belgische cultuur is verweven in de lessen en wordt niet apart aangeboden als een op zichzelf staande les.

Uitgangspunt zijn actuele gebeurtenissen en Nederlandse feesten en gebruiken. De Rode Leeuw organiseert activiteiten rondom de Kinderboekenweek, Koningsdag en Sinterklaas. Gedurende het jaar is er aandacht voor belangrijke historische personen en gebeurtenissen, de topografie van Nederland en België en ook de actualiteit komt aan bod via Nieuwsbegrip.

Methodes en materialen

De Rode Leeuw maakt gebruik van moderne onderwijsmethodes die het mogelijk maken om de Nederlandse kerndoelen te halen.

Ontwikkelgebied Onderdeel Doelgroep Methode
Taal Taalontwikkeling groep 1-2 Thematisch  (o.a. Kleuteruniversiteit)
Aanvankelijk lezen groep 2-3 Veilig Leren Lezen
Spreken en luisteren groep 4 tot en met 8 Staal
Stellen groep 4 tot en met 8 Staal
Taalbeschouwing groep 4 tot en met 8 Staal
Spelling groep 4 tot en met 8 Staal
Woordenschat groep 4 tot en met 8 Staal
Begrijpend Lezen groep 4 tot en met 8
VO klas 1 tot en met 4
Nieuwsbegrip

Muiswerk Numo

Literatuur onderwijs VO klas 1 tot en met 4

VO klas 5 en 6

Leesboeken

Laagland, literatuur & lezer

Cultuur Cultuur groep 4 tot en met 8
VO klas 1 tot en met 4
Nieuwsbegrip

Groep 3 werkt met de kim-versie van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Deze methode zorgt voor het stap voor stap aanleren van letters en het vlot leren lezen.

Groep 4 tot en met 8 werkt vanaf schooljaar 2018-2019 met de spellingsmethode Staal. Deze methode heeft een aparte gestructureerde spellingleerlijn en woordenschataanbod. De methode biedt (werkwoord)spelling volgens een bewezen spellingaanpak waarbij differentiatie goed mogelijk is.

Groep 4 tot en met 8 en voortgezet onderwijs klas 1 tot en met 4 gebruikt voor begrijpend lezen de teksten van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt actuele boeiende teksten via hun website voor een veelzijdig aanbod van begrijpend lezen.

Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 4 werkt met Muiswerk Numo als basis. De docent zal afhankelijk van de behoefte van de leerlingen een selectie maken uit de leerstof die in de klas behandeld zal worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige films om bij leerlingen de kennis van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur te vergroten.

Bibliotheek

Lezen en voorlezen van Nederlandse boeken is erg belangrijk voor een goede taalontwikkeling. In de bibliotheken van Elementary, Middle en High School van de Western Academy of Beijing is een aparte afdeling met een ruime collectie aan Nederlandse boeken. De boekencollectie wordt jaarlijks uitgebreid.

De leerlingen worden gestimuleerd om regelmatig Nederlandstalige boeken te lezen, waarbij gestreefd wordt naar één boek per twee weken. Een aantal keren per jaar maken de leerlingen een boekverslag of geven ze een presentatie.

Andere faciliteiten

De Rode Leeuw maakt gebruik van alle faciliteiten die de Western Academy of Beijing biedt. Een digitaal schoolbord staat tot onze beschikking en we hebben vrij toegang tot de bibliotheek, de kooklokalen en alle andere algemene ruimtes. De leerlingen van het dagprogramma op WAB maken ook gebruik van iPads en laptops in de lessen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs in het naschools programma nemen een eigen laptop mee naar de les.

Ziekte en vervanging van de leerkracht

De leerkracht kan wegens ziekte of bijscholing een enkele keer afwezig zijn. De vervanging van de Nederlandse leerkracht wordt zo goed mogelijk opgevangen.