De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Aannamebeleid

De Rode Leeuw verzorgt een Nederlands moedertaalprogramma dat toegankelijk is voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar met Nederlands als moedertaal. Hieronder staan de procedure en criteria die bij het aannamebeleid horen 

4.1 Taalniveau

Het Nederlandse moedertaalprogramma is toegankelijk voor leerlingen die voldoende
Nederlands spreken en begrijpen om succesvol deel te kunnen nemen aan de lessen.
Een Nederlandse taalomgeving in het buitenland is waardevol, omdat kinderen over het algemeen veel minder aan de Nederlandse taal worden blootgesteld dan wanneer zij in Nederland of België zouden zijn. In Nederland heeft uw kind minimaal 8 uur per dag
Nederlands taalonderwijs. Daarnaast werken en spelen ze in een Nederlandse
taalomgeving.
In Beijing volgt uw kind 2 tot 3 uur Nederlands taal- en cultuuronderwijs per week. Een groot deel van de dag speelt zich af in een anderstalige omgeving. Extra ondersteuning thuis is daarom nodig voor de taalontwikkeling van uw kind tijdens het volgen van het Nederlands moedertaalprogramma. 

Voor aanname bij het Nederlandse moedertaalprogramma is het wenselijk dat: 

 • Er thuis door minimaal één van de ouders consequent Nederlands wordt gesproken. 
 • Eén van de ouders wekelijks de huiswerkopdrachten kan begeleiden. 
 • Ouders een rijke taalomgeving creëren met voorleesmomenten, Nederlandse boeken, tv-programma’s, tijdschriften en liedjes. 

Schoolresultaten van de vorige school
Om het startniveau van uw kind te bepalen, maken we gebruik van het onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit rapport kunt u bij vertrek opvragen.

4.2 Intakegesprek 

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met de leerkracht van uw kind. Het is wenselijk dat de volgende documenten van de vorige (Nederlandstalige) school vooraf ingediend worden. 

 • Een inschrijfformulier  
 • Een kopie van het paspoort en het visum 
 • Onderwijskundig rapport 
 • Schoolrapporten 
 • Meest recente toetsresultaten 
 • Eventueel aanvullende onderzoekgegevens van logopedist of psycholoog 
 • Andere relevante informatie mee te nemen naar het intakegesprek 

Het besluit van aanname en plaatsing wordt in samenspraak met de schoolleiding gedaan.  

 

4.3 Aanmeldingsformulier  

Het Nederlandse moedertaalprogramma vindt wekelijks plaats na schooltijd of op zaterdagochtend. U kunt zich aanmelden voor het naschoolse Nederlandse moedertaalprogramma via het aanmeldingsformulier op onze website. Ons Nederlandse moedertaalprogramma is toegankelijk voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Uw kind kan ook gedurende het schooljaar instromen bij het Nederlandse programma. 

 

4.4 Aanname van leerlingen met een extra zorgbehoefte  

Ons Nederlandse moedertaalprogramma beschikt niet over dezelfde voorzieningen als een school in Nederland. De beperkte onderwijstijd en de niveauverschillen binnen een groep vragen onderwijskundig en organisatorisch veel van de leerkracht. Wanneer bij uw kind leer- of gedragsproblemen extra aandacht vragen, wordt er bij aanname de volgende afweging gemaakt: 

 • Wat zijn de verwachtingen van ouders en leerkracht? 
 • Kan de leerkracht de aandacht en de leerstof bieden die uw kind nodig heeft? 
 • Kan uw kind zich goed ontwikkelen binnen de samenstelling van de groep, zonder verlies van effectieve leertijd voor alle leerlingen in deze groep?

Bij het intakegesprek kan de schoolleiding van De Rode Leeuw om één van bovenstaande redenen besluiten uw kind niet toe te laten. 

Wanneer uw kind specifieke zorg behoeft en toegelaten wordt tot het Nederlandse moedertaalprogramma, werkt de leerkracht met een handelingsplan dat met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd wordt. Wanneer de betreffende leerkracht ondanks het uitgevoerde handelingsplan onvoldoende ontwikkeling vaststelt of wanneer de zorg voor uw kind ten koste gaat van de aandacht voor andere leerlingen in de klas, kan De Rode Leeuw besluiten het onderwijs aan uw kind stop te zetten. 

Als blijkt dat een kind tijdens de lessen serieuze gedragsproblemen vertoont, zal hier allereerst door de leerkracht met ouders over gesproken worden. Er zal dan een handelingsplan opgesteld worden. Wanneer blijkt dat er onvoldoende vooruitgang in gedrag wordt geboekt en het gedrag niet langer houdbaar is in de klas, behoudt De Rode Leeuw zich het recht de leerling toegang tot de les te ontzeggen. 

4.5 Proefperiode 

Tijdens een intake kan besloten worden om een proefperiode in te stellen van enkele maanden. Hierna volgt een definitieve beslissing over de aanname. Afspraken over deze proefperiode staan op het intakeformulier en wordt door beide partijen ondertekend. 

De schoolleiding besluit aan de hand van toetsresultaten, huiswerk en observaties of het niveau voldoende is voor het volgen van Nederlands moedertaalonderwijs. Wanneer De Rode Leeuw niet de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft, kan besloten worden om uw kind niet te plaatsen. 

 

4.6 Lesgeld 

Alle groepen/klassen wordt 2 tot 3 uur lestijd per week aangeboden. Het lesgeld voor het gehele schooljaar 2022-2023 bedraagt 1.750 per leerling, dit is voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Per leerling ontvangen wij per schooljaar eveneens een subsidie van de Nederlandse overheid van gemiddeld €250 per leerling om in te zetten voor het onderwijs.     

Jaarlijks heeft het bestuur van De Rode Leeuw financieel en organisatorisch overleg met de Western Academy of Beijing over het verloop van het Nederlandse programma. Onze penningmeester presenteert tijdens de informatieavond voor ouders in september een financieel overzicht van het schooljaar. Het financiële resultaat wordt gecontroleerd door een kascommissie. Stichting De Rode Leeuw heeft geen winstoogmerk. 

 

4.7 Uitschrijving 

Gaat u Beijing verlaten of is er een andere reden voor uitschrijving van uw kind? U kunt uw vertrek schriftelijk minimaal 2 weken vooraf melden bij de schoolleiding. Alleen dan zal, indien van toepassing, via de penningmeester een deel van het lesgeld geretourneerd worden. De berekening van de teruggave wordt in de onderstaande tabel weergegeven. 

 

Uitschrijving  Teruggave van lesgeld 
voor 1 juli  100% 
voor 31 juli  90% 
voor 14 november  45% 

 

De leerling krijgt bij vertrek de volgende documenten mee: 

 • Het onderwijskundig rapport (OKR) met een beschrijving van de ontwikkeling. 
 • De schoolrapporten van de periode bij De Rode Leeuw. 

Voor het vertrek kan een oudergesprek gepland worden met de leerkracht om een goede overstap naar de nieuwe school te bespreken. Het leerlingdossier en toetsresultaten kunnen ook worden opgevraagd.  

Binnen een jaar na het vertrek van de leerling wordt door het bestuur en de directeur een enquête gestuurd om te zien hoe de instroming in het Nederlands onderwijs is verlopen.