De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Aannamebeleid

De Rode Leeuw biedt een Nederlands moedertaalprogramma. Het programma staat open voor leerlingen met Nederlands als moedertaal van 4 tot en met 18 jaar die in Beijing wonen. De Rode Leeuw heeft een procedure voor aanname waarbij de volgende criteria gevolgd worden.

Taalniveau

Het Nederlandse moedertaalprogramma is toegankelijk voor leerlingen die voldoende Nederlands spreken en begrijpen.

Een Nederlandse taalomgeving in het buitenland, waar minder Nederlands wordt gesproken dan in Nederland of België, ondersteunt de taalontwikkeling van uw kind. In Nederland heeft uw kind minimaal 8 uur per dag Nederlands taalonderwijs. Daarnaast werken en spelen ze in een Nederlandse taalomgeving.

In Beijing volgt uw kind 2,5-3 uur Nederlands taal- en cultuuronderwijs per week. Een groot deel van de dag speelt zich af in een anderstalige omgeving. Extra ondersteuning thuis bevordert de ontwikkeling van uw kind tijdens het volgen van het Nederlands moedertaalprogramma.

Voor aanname bij het Nederlandse moedertaalprogramma is het wenselijk dat:

 • Er thuis door minimaal één van de ouders consequent Nederlands wordt gesproken.
 • Eén van de ouders wekelijks de huiswerkopdrachten kan begeleiden.
 • Ouders een rijke taalomgeving creëren met voorleesmomenten, Nederlandse boeken, tv-programma’s, tijdschriften en liedjes.

Schoolresultaten van de vorige school

Om het startniveau van uw kind te bepalen, maken we gebruik van het onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit rapport kunt u bij vertrek opvragen.

Intakegesprek

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met de leerkracht van uw kind. Het is wenselijk dat de volgende documenten van de vorige (Nederlandstalige) school vooraf ingediend worden.

 • Een inschrijfformulier
 • Een kopie van het paspoort en het visum
 • Onderwijskundig rapport
 • Schoolrapporten
 • Toetsresultaten
 • Eventueel aanvullende onderzoekgegevens van logopedist of psycholoog
 • Andere relevante informatie mee te nemen naar het intakegesprek.

Het besluit van aanname en plaatsing wordt in samenspraak met leerkracht en directeur gemaakt.

Aanmeldingsformulier voor WAB-leerlingen

 • Voor Elementary School leerlingen van de Western Academy of Beijing vindt het Nederlands onderwijs plaats tijdens schooltijd. Wanneer u uw kinderen aanmeldt bij de Western Academy of Beijing, kunt u zich ook opgeven voor dit geïntegreerde Nederlandse moedertaalprogramma. De Western Academy of Beijing laat alleen leerlingen aan het Nederlandse moedertaalprogramma deelnemen, die het Engels (de instructietaal op onze gastschool) voldoende beheersen. Een latere instap tijdens het schooljaar is mogelijk, na elke vakantie, waarbij een enkele uitzondering mogelijk is.
 • De Elementary School-leerlingen van de Western Academy of Beijing die het Engels nog onvoldoende beheersen, kunnen om roostertechnische redenen geen geïntegreerde Nederlandse lessen volgen. Deze leerlingen kunnen de naschoolse Nederlandse lessen volgen, zolang ze het EAL-programma van de Western Academy of Beijing volgen.
 • Bij aanmelding op de Western Academy of Beijing wordt door de afdeling ‘Admissions’ van de school gevraagd of uw kind gaat deelnemen aan het Nederlands moedertaalprogramma. Het is niet mogelijk hierbij te kiezen voor het naschools programma, het aanbod op WAB is van groep 2-7 het Nederlands dagprogramma. Daarbij hoort een jaarlijkse eigen bijdrage.

Aanmeldingsformulier voor leerlingen van de middelbare school van WAB en van andere (internationale) scholen

Het Nederlandse moedertaalprogramma vindt voor leerlingen van andere (internationale) scholen en leerlingen van de middelbare school van WAB wekelijks plaats ná schooltijd of op zaterdagochtend. U kunt zich aanmelden voor het naschoolse Nederlandse moedertaalprogramma via het aanmeldingsformulier op de website www.derodeleeuw.org. Dit naschoolse Nederlandse moedertaalprogramma is beschikbaar voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool en klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. Uw kind kan ook tijdens het schooljaar starten met het Nederlandse programma.

Aanname van kinderen die extra zorg nodig hebben

Ons Nederlandse moedertaalprogramma beschikt niet over dezelfde voorzieningen als een school in Nederland. De beperkte onderwijstijd en de niveauverschillen binnen een groep vragen onderwijskundig en organisatorisch veel van de leerkracht. Wanneer bij uw kind leer- of gedragsproblemen extra aandacht vragen, wordt er bij aanname de volgende afwegingen gemaakt:

 • Wat zijn de verwachtingen van ouders en leerkracht?
 • Kan de leerkracht de aandacht en de leerstof bieden die uw kind nodig heeft?
 • Kan uw kind zich goed ontwikkelen binnen de samenstelling van de klas op moment van aanmelding zonder verlies van leskwaliteit?

Bij het intakegesprek kan de directeur van De Rode Leeuw om één van bovenstaande redenen besluiten uw kind niet toe te laten.

Wanneer uw kind specifieke zorg behoeft en toegelaten wordt tot het Nederlandse moedertaalprogramma, werkt de leerkracht met een handelingsplan dat met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd wordt. Wanneer de betreffende leerkracht ondanks het uitgevoerde handelingsplan onvoldoende ontwikkeling vaststelt of wanneer de zorg voor uw kind ten koste gaat van de aandacht voor andere leerlingen in de klas, kan De Rode Leeuw besluiten het onderwijs aan uw kind stop te zetten.

Als blijkt dat de een kind tijdens de lessen gedragsproblemen vertoont, zal hier allereerst door de leerkracht met ouders over gesproken worden en zal een handelingsplan opgesteld en besproken worden. De directeur en eventueel het bestuur kunnen betrokken worden wanneer de gedragsproblemen aanhouden. Wanneer, in het uiterste geval, blijkt dat er onvoldoende vooruitgang in gedrag wordt geboekt en het gedrag niet langer houdbaar is in de klas, behoudt De Rode Leeuw zich het recht de leerling toegang tot de les te ontzeggen.

Proefperiode

Tijdens een intake kan besloten worden om een proefperiode in te stellen van enkele maanden. Hierna volgt een definitieve beslissing over de aanname. Afspraken over deze proefperiode staan in het intakeformulier en wordt door beide partijen ondertekend.

De leerkracht en de directeur besluiten gezamenlijk aan de hand van toetsresultaten, huiswerk en observaties of het niveau voldoende is voor het volgen van Nederlands moedertaalonderwijs. Wanneer De Rode Leeuw niet de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft, kan besloten worden om uw kind definitief geen plaats aan te bieden.

Lesgeld

De Rode Leeuw biedt een Nederlands programma in drie vormen aan.

 • Het Nederlandse moedertaalprogramma vindt voor leerlingen van de Western Academy of Beijing plaats tijdens schooltijd. Voor de leerlingen van groep 2 tot en met groep 7 (Kindergarten t/m grade 5) is dit 26.000 RMB per schooljaar. U ontvangt via de Western Academy of Beijing een factuur.
 • Het naschoolse Nederlandse moedertaalprogramma heeft wekelijks één les. Voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 is het lesgeld 1950 euro per schooljaar. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs klas 1 tot en met 4 is het lesgeld 2050 euro per schooljaar. U ontvangt een factuur van Stichting De Rode Leeuw.
 • Voor leerlingen van het IBDP-programma bedraagt het lesgeld 2780 euro per schooljaar. U ontvangt een factuur van Stichting De Rode Leeuw.
 • Voor het gebruik van de schoolboeken in het voortgezet onderwijs wordt in het begin van het schooljaar een borg van 300RMB gevraagd. Deze borg wordt einde van het schooljaar bij inlevering van de lesboeken weer geretourneerd.

Jaarlijks heeft het bestuur van De Rode Leeuw regelmatig overleg met de Western Academy of Beijing over het verloop van het Nederlandse programma. De financiële en organisatorische zaken worden besproken. De penningmeester van De Rode Leeuw presenteert jaarlijks tijdens de informatieavond in september een financieel overzicht van het schooljaar. Het financiële resultaat wordt gecontroleerd door een kascommissie. Stichting De Rode Leeuw heeft geen winstoogmerk.

Uitschrijving

Gaat u Beijing verlaten of is er een andere reden voor uitschrijving van uw kind? U kunt uw vertrek schriftelijk minimaal 2 weken vooraf melden bij de directeur. Alleen dan zal, indien van toepassing, via de penningmeester een deel van het lesgeld geretourneerd worden, de teruggave wordt als volgt berekend:

Uw bericht ontvangen voor Teruggave van lesgeld
1 juli 100%
31 juli 90%
14 november 45%

De leerling krijgt bij vertrek de volgende documenten mee:

 • Het onderwijskundig rapport waarin de ontwikkeling van uw kind beschreven staat
 • De schoolrapporten

De documenten van de leerling worden nog vijf jaar bewaard. Binnen een jaar na het vertrek van de leerling wordt door het bestuur en de directeur een enquête gestuurd om te zien hoe de instroming in het Nederlands onderwijs elders is verlopen.