De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Zorg voor de leerling

5.1 Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

De leerkracht volgt de ontwikkeling van het leren bij uw kind. Het onderwijs is zo goed mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van uw kind. De gebruikte hedendaagse lesmethodes zorgen voor een gestructureerde vastlegging van de ontwikkeling van uw kind. 

Naast de methodegebonden toetsen en vastgelegde observaties maken we gebruik van onafhankelijk genormeerde Cito- en Diatoetsen. De toetsen worden over het jaar verspreid afgenomen.

De gegevens van de methodegebonden toetsen, Cito- en Diatoetsen en de observaties van de leerkracht geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens worden vastgelegd in leerlingvolgsysteem Parnassys. Soms blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten komen in aanmerking voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd. De Cito- en Diatoetsen voor de basisschool worden volgens een vast jaarrooster afgenomen:

Leerstofgebied

Toets

Groep

Spelling

Cito Spelling

3 tot en met 8

Aanvankelijk lezen

Herfstsignalering

3

Wintersignalering

Lentesignalering

Technisch lezen

AVI

Eind groep 3 t/m Avi-UIT

Begrijpend lezen

Cito Begrijpend Lezen

Eind groep 3  t/m 5

Diatekst

6 t/m 8

Woordenschat

Diawoord

6 t/m 8

De Cito-Entreetoets of de Cito-Eindtoets worden bij De Rode Leeuw niet afgenomen. 

De Diatoetsen voor Voortgezet Onderwijs worden volgens een vast toetsrooster afgenomen:

Leerstofgebied

Toets

Groep

Spelling

Diaspel

VO 1-3

Begrijpend Lezen

Diatekst

VO 1-3

Woordenschat

Diawoord

VO 1-4

5.2 Leerlingvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem Parnassys worden de resultaten van toetsen en observaties verzameld. Per leerling worden ook verslagen van oudergesprekken, onderzoeken en overleg met externen verzameld. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de leerkracht of schoolleider van De Rode Leeuw. De fysieke toetsen en werkstukken worden bewaard in een afgesloten dossierkast in het klaslokaal. Ouders kunnen op afspraak inzage krijgen in het volledige leerlingdossier.

5.3 Rapportage en oudergesprekken

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport: in februari en in juni. In november zijn er oudergesprekken waarin met de ouders de doelen voor het komende schooljaar besproken worden. In februari worden de vorderingen besproken.

Wanneer u behoefte heeft aan een extra oudergesprek, kunt u vanzelfsprekend altijd een afspraak maken met de leerkracht. Ook de leerkracht kan u voor een extra oudergesprek uitnodigen om de voortgang van uw kind te bespreken.

5.4 Extra zorg 

Extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is slechts beperkt mogelijk. Voor leerlingen met zwakke resultaten kan een handelingsplan worden opgesteld. Hierin staat beschreven welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na zes tot acht schoolweken wordt nagegaan of de gestelde doelen van het handelingsplan behaald zijn. Als het nodig is wordt het handelingsplan bijgesteld. Handelingsplannen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de resultaten worden met hen besproken.

De specifieke zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Extra instructiemomenten in de klas.
  • Extra hulpmiddelen ter ondersteuning van de verwerking van de leerstof.
  • Hulpmiddelen en ondersteuning bij de verbetering van de werkhouding van uw kind.
  • Verbetering van de samenwerking.

Voor de leerlingen van de Western Academy of Beijing kan er ook overleg plaatsvinden met de afdeling ‘Learning Support’ of de ‘Gifted and Talented coördinator’. Zo krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. 

Als er signalen zijn van een afwijkende ontwikkeling, leer- of gedragsproblemen, dan kan de leerkracht adviseren om een onafhankelijk onderzoek te laten afnemen. Dit gebeurt altijd in overleg met de dagschool.

5.5 Vertrek naar een andere school

Wanneer een leerling van De Rode Leeuw verhuist naar een andere school krijgt hij de volgende documenten mee:

  • Een onderwijskundig rapport (OKR) waarin de ontwikkeling van uw kind staat beschreven
  • Het leerlingrapport

Voor het vertrek kan een oudergesprek gepland worden met de leerkracht om een goede overstap naar de nieuwe school te bespreken.