De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Praktische informatie

8.1 Lestijden  

De Nederlandse lessen in 2022-2023 vinden plaats volgens het volgende rooster: 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 
vanaf 15:30  vanaf 15:30  vanaf 15:30  vanaf 15:30  vanaf 15:30  11:30 – 14:30   

Plaatsing van leerlingen is flexibel en gaat in overleg. 

De Nederlandse onderwijsinspectie verwacht 200 uur Nederlands onderwijs per schooljaar. Om hieraan te voldoen maken de leerlingen Nederlands huiswerk en is er voor wie nodig een extra toetszondag gepland. 

We benutten de onderwijstijd zo optimaal mogelijk. We vragen de leerlingen zo snel mogelijk naar de Nederlandse les te komen om verlies van onderwijstijd te voorkomen. We gaan ervan uit dat leerlingen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt door WAB en door de Nederlandse naschoolse klas een absentielijst bijgehouden. Indien het aantal dagen afwezigheid opvallend groot is, wordt er informatie bij de ouders ingewonnen over de reden van afwezigheid. 

Mocht uw kind om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan de les, dan vernemen wij dit graag op tijd middels een email of tekstbericht van u aan de leerkracht. 

8.2 Jaarkalender en schoolvakanties 

De schoolvakanties voor 2022-2023 lopen zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties van de Western Academy of Beijing (https://www.wab-edu.cn/). Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de jaarkalender op onze website (https://derodeleeuw.org/). 

We vragen ouders hun vakantie zoveel mogelijk tijdens de schoolvakanties te plannen. Wanneer vakantie echter buiten de schoolvakanties moet worden gepland, kunt u om vervangend huiswerk vragen. 

8.3 Absentie  

We verwachten dat ouders de leerkracht informeren bij afwezigheid. Absentie wordt geregistreerd en op het rapport vermeld. De leerkracht zorgt dat de afwezige leerling materiaal krijgt om de gemiste les thuis in de halen. 

8.4 Schoolverzekering 

Alle leerlingen van het Nederlandse programma zijn tijdens de Nederlandse les via de Stichting NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door de WA-verzekering van de ouders. 

8.5 Sponsoring 

Sponsoring biedt de school kansen en is bedoeld als extra aanvulling op de kernactiviteiten van de school, zoals het professionaliseren van het programma. In Nederland is en blijft de overheid verantwoordelijk voor het onderwijs, maar in het buitenland is dit anders. De Rode Leeuw wordt grotendeels gefinancierd door de bijdragen van ouders. Als daartoe aanleiding is, kan het bestuur aan Nederlandse bedrijven vragen om sponsoring in de vorm van geld. Ook kan sponsoring bestaan uit het kosteloos uitvoeren van een handeling waar anders voor betaald moet worden. 

Het bestuur is zich ervan bewust dat hier risico’s aan verbonden zijn in de vorm van een te leveren tegenprestatie, zoals reclame. We stellen daarom enkele voorwaarden en kiezen alleen voor sponsoring die: 

  • Verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 
  • Geen schade oplevert aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 
  • In overeenstemming is met goede smaak en fatsoen. 
  • De objectiviteit respecteert en de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengt. 
  • Volledig losstaat van de inhoud en continuïteit van het onderwijs.