De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Praktische informatie

Schooltijden

8.1 Lestijden 

De Nederlandse lessen in 2021-2022 vinden plaats volgens het volgende rooster.

Het naschoolse Nederlandse programma:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Zaterdag

15:30-18:15

VO3 + VO4

15:20-16:35

Groep 4-5

16:25-17:40

Groep 6-8

15:30-18:15

VO1 + VO2

15:20-16:35

Groep 4-5

16:25-17:40

Groep 6-8

09:30-12:30

Groep 1-3

NB: Bij het opmaken van deze schoolgids waren er i.v.m. de coronacrisis nog geen lesroosters bekend. 

Leerlingen van het IB-programma plannen de wekelijkse lessen in overleg met de leerkracht.

De Nederlandse onderwijsinspectie verwacht 200 uur Nederlands onderwijs per schooljaar. Om hieraan te voldoen maken de leerlingen Nederlands huiswerk en is er voor leerlingen van het naschools programma groep 4 t/m 8 en VO-klas 1 tot en met 4 een toetszondag in het schooljaar gepland. Op deze ochtend worden Cito- en Diatoetsen afgenomen. De geplande verplichte toetszondag is op 23 januari 2022 van 10.00-13.00 uur

We benutten de onderwijstijd zo optimaal mogelijk. We vragen de kinderen zo snel mogelijk naar de Nederlandse les te komen om verlies van onderwijstijd te voorkomen. We gaan ervan uit dat kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt door WAB en door de Nederlandse naschoolse klas een absentielijst bijgehouden. Indien het aantal dagen afwezigheid opvallend groot is, wordt er informatie bij de ouders ingewonnen over de reden van afwezigheid.

Mocht uw kind om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan de les, dan vernemen wij dit graag op tijd middels een email of tekstbericht van u aan de leerkracht.

8.2 Schoolvakanties

De schoolvakanties voor 2021-2022 lopen gelijk met de schoolvakanties van de Western Academy of Beijing.

Datum

Vakantie of vrije dag

Eerste schooldag voor Naschoolse Programma

Eerste schooldag voor terugkerende WAB-families

Oktobervakantie

Wintervakantie

Chinees Nieuwjaar vakantie

Voorjaarsvakantie

1 mei viering

Laatste lesdag voor Naschools Programma 

Laatste lesdag voor WAB

NB: Bij het opmaken van deze Schoolgids lagen de vakanties voor 2021-2022 nog niet vast i.v.m. de coronacrisis.  

We vragen ouders hun vakantie zoveel mogelijk tijdens de schoolvakanties te plannen. Wanneer vakantie buiten de schoolvakanties wordt gepland, kunt u om extra huiswerk vragen voor uw kind.

8.3 Absentie 

We verwachten dat ouders de leerkracht informeert bij afwezigheid. Absentie wordt geregistreerd en op het rapport vermeld.  De leerling kan de leerstof van de betreffende les en het huiswerk terugvinden op de website van De Rode Leeuw bij het onderdeel Huiswerk.

8.4 Schoolverzekering

Alle leerlingen van het Nederlandse programma zijn tijdens de Nederlandse les via de Stichting NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door de WA-verzekering van de ouders.

Sponsoring

Sponsoring biedt de school kansen. Sponsoring is bedoeld als extra aanvulling op de kernactiviteiten van de school, zoals het professionaliseren van het programma. In Nederland is en blijft de overheid verantwoordelijk voor het onderwijs, maar in het buitenland is dit anders. De Rode Leeuw wordt grotendeels gefinancierd door de bijdragen van de ouders. Als daartoe aanleiding is, kan het bestuur aan Nederlandse bedrijven vragen om sponsoring in de vorm van geld. Ook kan sponsoring bestaan uit het gratis uitvoeren van een handeling waar anders voor betaald moet worden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat hier risico’s aan verbonden zijn in de vorm van een te leveren tegenprestatie, zoals reclame. We stellen wel enkele voorwaarden aan sponsoring:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

Sponsoring mag geen schade opleveren aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen.

Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en fatsoen.

Sponsoring zal de objectiviteit respecteren, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen.

Sponsoring staat los van de inhoud en continuïteit van het onderwijs.