De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Ouderparticipatie

Belang van betrokkenheid van ouders

De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en De Rode Leeuw. Met een goede samenwerking en een toegankelijke school kan het programma van De Rode Leeuw goed afgestemd worden op uw kind. We geven op verschillende manieren informatie over de schoolactiviteiten:

 • via de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op De Rode Leeuw, de agenda en de plannen. De nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid onder de ouders met kinderen op De Rode Leeuw.
 • via de website derodeleeuw.org informeren we over de schoolactiviteiten en het huiswerk.
 • via de schoolgids geven we u een uitgebreid beeld van de inhoud van ons onderwijs.
 • via de informatieavond van het bestuur van De Rode Leeuw wordt u over actuele onderwerpen geïnformeerd en vertellen we over het komende schooljaar.
 • via de oudergesprekken geven we niet alleen informatie over de ontwikkeling van uw kind, maar vertellen we graag hoe De Rode Leeuw werkt en onderwijs geeft. Met uitzondering van persoonlijke werkdocumenten van de leerkrachten en vertrouwelijke stukken zijn gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het schoolplan ter inzage.
 • via de Student Led Conferences voor leerlingen van de Western Academy of Beijing, waarbij ouders worden rondgeleid door de leerlingen. Zij vertellen bij deze rondleiding hoe ze werken en leren.

Basis van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten is begrip en respect. We spreken graag het vertrouwen in een goede samenwerking uit. De samenwerking bestaat onder andere uit een constante stimulering van het gebruik van het Nederlands voor alle leerlingen in de thuissituatie. Vooral voor kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is, zorgt de stimulering voor een belangrijke bijdrage in de taalontwikkeling.

Ouderhulp

De Rode Leeuw streeft naar nauwe samenwerking met ouders. Ouders worden gevraagd voor ondersteuning bij het maken van het Nederlandse huiswerk. Tijdens schooltijd worden ouders gevraagd voor hulp in de klas: bijvoorbeeld leesactiviteiten in kleine groepjes. Tijdens de aanvullende spel- en kookactiviteiten, voorlees-picknick, het Sinterklaasfeest en de viering van Koningsdag is ouderhulp erg welkom. Deze hulp maakt het veelzijdige aanbod van De Rode Leeuw compleet en bevordert de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders.

Klachtenregeling

In de vorige hoofdstukken heeft u al kunnen lezen waar onze school voor staat. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat De Rode Leeuw een open en veilig klimaat wil creëren waarbinnen volwassenen en kinderen op respectvolle wijze met elkaar omgaan en ieder zich gewaardeerd voelt.

Maar overal waar mensen werken, kan iets fout gaan, ook op een school. En het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over de geleverde kwaliteit.

In dat geval vragen we u uw ontevredenheid eerst bij de leerkracht te uiten. Bijvoorbeeld: een ouder met een klacht over het lesgeven van een leerkracht, kan dus niet direct bij het schoolbestuur terecht, voordat hierover eerst contact is geweest met de desbetreffende leerkracht.

Wanneer u van mening bent dat er onvoldoende naar uw ongenoegen wordt geluisterd of wanneer er niet adequaat wordt gehandeld door de betrokkenen, dan is er sprake van een formele klacht.

Deze kan betrekking hebben op diverse kwesties:

 • de begeleiding of de beoordeling van leerlingen.
 • de toepassing van strafmaatregelen.
 • de inrichting van de schoolorganisatie.
 • seksuele intimidatie.
 • discriminerend gedrag.
 • agressie, geweld of pesten.

Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd:

 1. De ouders praten over de klacht rechtstreeks met de leerkracht.
 2. Wanneer ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing vinden voor het probleem, wordt de directeur van de school ingeschakeld. De directeur kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen.
 3. Wanneer na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bekijken en hopelijk tot een oplossing komen.

Op alle drie niveaus kan het bestuur van De Rode Leeuw betrokken worden in de gesprekken. Het bestuur heeft hierin een adviserende en/of bemiddelende rol. Wanneer de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is verlopen, kan er een beroep gedaan worden op de “Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland”. Deze klachtenregeling ligt ter inzage in het Nederlandse klaslokaal op WAB. Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij het meldpunt ‘’vertrouwensinspecteur seksuele intimidatie’’.

Inspraak

De Rode Leeuw is in rechtspositionele zin een stichting. Toch wordt een aantal beslissingen steeds aan de ouders voorgelegd op de jaarlijkse informatieavond. Deze beslissingen zijn:

 • benoeming bestuursleden
 • goedkeuring financiële jaarrapportage
 • goedkeuring begroting voor het komende jaar

Op deze informatieavond kan bezwaar worden aangetekend tegen bestuursbesluiten of nieuwe voorstellen. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt daarover op zijn vroegst een besluit genomen. De ouders van De Rode Leeuw worden hierover geïnformeerd.