De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Missie & Visie

Missie

De Rode leeuw heeft als missie het aanbieden van een Nederlands moedertaalprogramma voor Nederlands sprekende kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar, bestaande uit kwalitatief goed Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs en een IB Diploma Programma Nederlands in een inspirerende en uitdagende leeromgeving met ruim aandacht voor het leerniveau van de individuele leerling en is gericht op aansluiting bij het Nederlands en Vlaams onderwijs waar ook ter wereld alsmede op de individuele ontwikkeling en vooruitgang van iedere leerling.

Visie

“Ontwikkeling en vooruitgang van de individuele leerling” 

De Rode Leeuw wil aantoonbaar goede resultaten behalen met iedere individuele leerling in zowel het dag- als het naschoolse programma. Dit gebeurt door middel van een gedifferentieerd aanbod in veelzijdige werkvormen waarbij ruim aandacht is voor het leerniveau, de belevingswereld, de eigen inbreng en de vaardigheden van de individuele leerling. Daarbij horen leeropbrengsten, plezier, veilige sfeer, saamhorigheid en ouderparticipatie tot de kernfocus. Onze resultaten worden gewaarborgd door kwaliteitszorg zoals beschreven in ons schoolplan 2017-2021. 

Uitgangspunten

De kern van het onderwijs bij De Rode Leeuw bestaat uit: 

 • Onderwijsaanbod gericht op het leerniveau en de vooruitgang van de individuele leerling.  

Door de kleine groepen en veelzijdig materiaal zijn er veel mogelijkheden voor gedifferentieerde instructiemomenten en verwerking gericht op helder geformuleerde doelen. 

 • De belevingswereld van de leerlingen is uitgangspunt bij het onderwijsaanbod.  

De Nederlandse taallessen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen in Beijing. De leerkracht maakt hierin weloverwogen keuzes om ervoor te zorgen dat de lessen de kinderen aanspreken. 

 • Aansluiting bij Nederlands en Vlaams onderwijs waar ook ter wereld 

Het onderwijs bij De Rode Leeuw is gericht op aansluiting bij het Nederlands en Vlaams onderwijs waar ook ter wereld. Middels gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys waarin o.a. Cito- en Diataal toets resultaten en observaties worden bijgehouden, wordt het leerniveau van iedere individuele leerling gevolgd.  

 • Gekwalificeerde leerkrachten 

Om de kwaliteit van haar diverse Nederlands moedertaalprogramma ‘s te waarborgen, werkt De Rode Leeuw met een onderwijsteam van gekwalificeerde leerkrachten. 

 • Duidelijke regels en afspraken die voor iedereen gelden.  

Een duidelijke structuur in regels en afspraken vinden wij belangrijk. 

 • Een veilige sfeer 

Wanneer leerlingen zich veilig voelen, hebben ze veel energie om zich op het leren te richten. De Rode Leeuw biedt een veilige, respectvolle leeromgeving. 

 • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig en voelen zich competent. 

Wanneer leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden, staan ze open voor uitdagingen. Bij De Rode Leeuw staan de vaardigheden van de leerling centraal. We leren leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen en leren. We benoemen veelvuldig wat de leerlingen kunnen. Samen met de leerling wordt regelmatig mondeling gereflecteerd op de gestelde doelen. 

 • Het serieus nemen van het kind als volwassen mens in wording.  

Bij het ontwikkelen van vaardigheden en het evalueren van dit proces worden leerlingen serieus genomen door de leerkracht en de klasgenoten. 

 • Betrokken ouders. 

De inbreng van ouders wordt door De Rode Leeuw gewaardeerd en gestimuleerd. Betrokkenheid bij vieringen zoals Sinterklaas en Koningsdag wordt verwacht. 

 • Kennis van de cultuur van gastland China en de diversiteit van culturen van onze gastschool.  

Het onderwijs in de Nederlandse en Belgische cultuur wordt gecombineerd met de ervaringen in ons gastland China en de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen. 

 • Samenwerking 

De Rode Leeuw werkt nauw samen met de Western Academy of Beijing (WAB). De uitgangspunten van de Western Academy of Beijing zijn nauw verweven met het Nederlandse programma op WAB. De samenwerking met het naschoolse Nederlandse programma wordt vormgegeven door het beschikbaar gestelde Nederlandse klaslokaal en het gebruik van de bibliotheek met de uitgebreide collectie Nederlandstalige boeken.
 

Zo willen wij op De Rode Leeuw situaties creëren waarin en waardoor leerlingen zichzelf kunnen ontplooien tot zelfdenkende, kritische individuen.