De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Kwaliteitszorg

Activiteiten en prioriteiten

De Rode Leeuw werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, luisteren naar de mening van de ouders en maken gebruik van instrumenten die inzicht geven in de kwaliteit van ons onderwijs, zoals ons leerlingvolgsysteem.

Het leerlingvolgsysteem verzamelt alle toetsresultaten van uw kind. Onze school maakt gebruik van landelijk genormeerde Cito-en Diataal-toetsen. Het leerlingvolgsysteem Parnassys geeft niet alleen een overzicht van de toetsresultaten van uw kind, maar geeft ook een vergelijking van de scores met andere basisscholen in Nederland.

Aandachtspunten die voortkomen uit deze vergelijking worden omgezet in acties die we benoemen in de veranderplannen van de school. Er zijn altijd aspecten die verbeterd kunnen worden. Op die manier waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs.

In het schooljaar 2016-2017 zijn o.a. de volgende actiepunten gerealiseerd:

 • Invoering veranderplan spelling
 • Veranderplan voor het schrijven van verhalen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Opstellen nieuw schoolplan 2017-2021
 • Nieuwe versie van het kwaliteitshandboek

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn o.a. de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Invoering veranderplan verhalen schrijven
 • Opstellen van een veranderplan voor woordenschat voor basis- en voortgezet onderwijs
 • Opstellen van een sociaal en fysiek veiligheidsplan
 • Onderzoek naar een nieuwe taalmethode voor groep 1-2

Vorderingen

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem bestaan uit de landelijk genormeerde Cito- en Diataal-toetsen voor de onderdelen:

 • Taal voor Kleuters voor groep 1 en 2.
 • Woordenschat voor groep 3 tot en met VO-klas 34
 • Spelling voor groep 3 tot en met VO-klas 3
 • Lezen voor groep 3 tot en 8
 • Begrijpend Lezen voor groep 3 tot en met VO-klas 4

Naast deze landelijk genormeerde toetsen worden ook methodegebonden toetsen afgenomen. Deze toetsen controleren of de leerstof in voldoende mate is aangeboden. Tijdens de oudergesprekken kunt u gedetailleerde informatie krijgen over de toetsresultaten.

Contacten met andere scholen en ondersteunende instanties

De leerkrachten van De Rode Leeuw hebben verschillende contacten om onderwijservaringen uit te wisselen. Elke maand is er een uitgebreid teamoverleg met de Nederlandse leerkrachten.

De leerkracht van het Nederlands dagprogramma heeft regelmatig overleg met collega’s van de Western Academy of Beijing.

De Rode Leeuw werkt samen met andere NTC-scholen in Azië. Culturele activiteiten en nascholing worden samen met andere Nederlandse scholen in Azië georganiseerd.

De Rode Leeuw kan bij de Stichting NOB terecht voor informatie en advies bij specifieke aandachtspunten.