De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Het onderwijs

De organisatie op De Rode Leeuw

De Rode Leeuw biedt een Nederlands programma in twee vormen aan.

 1. Nederland en Belgisch sprekende kinderen op de basisschool (Elementary school) van de Western Academy of Beijing (WAB) hebben de unieke mogelijkheid om Nederlands als onderdeel van een dagelijks programma te kiezen dat geïntegreerd is in het WAB PYP curriculum. Deze dagelijkse Nederlandse lessen duren 40 minuten en vinden plaats onder schooltijd. De focus in de lessen ligt op spreken, begrijpend lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit Nederlandse taalprogramma is gericht op aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België, NTC-scholen in andere landen en het IBDP Nederlands
 2. De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Zo is er een programma voor de basisschool groep 1 t/m 8 en een programma voor het Voortgezet Onderwijs klas 1 t/m 4. Deze wekelijkse Nederlandse lessen duren 2,5-3 uur en zijn toegankelijk voor Nederlandssprekende kinderen van andere (internationale) scholen en vanaf groep 8 ook voor Nederlandssprekende leerlingen van de WAB. De naschoolse lessen vinden doordeweeks en op zaterdag plaats op de WAB. Voor groep 1 t/m 4 is er op zaterdag les in Sanlitun.
 3. De Rode Leeuw biedt WAB-leerlingen in klas VO 5 en 6 de mogelijkheid tot begeleiding bij het volgen van het IB Diploma Programma Nederlands. De leerlingen lezen diverse literaire boeken en doen schriftelijk en mondeling examen Nederlands. Hierdoor komt het vak Nederlands op hun diploma te staan.

Moedertaalprogramma tijdens schooltijd

Het Nederlandse moedertaalprogramma voor leerlingen van de Western Academy of Beijing tijdens schooltijd.

 • Groep 1

Leerlingen vanaf groep 1 (Pre-Kindergarten) kunnen aan het wekelijkse naschoolse programma deelnemen.

 • Groep 2

Leerlingen van groep 2 (Kindergarten) krijgen 3 keer per week 40 minuten Nederlandse les. De Nederlandse WAB-leerkracht haalt de leerlingen op uit hun klassen voor de lessen in het lokaal van De Rode Leeuw.

 • Groep 3 tot en met 7

Leerlingen van groep 3 tot en met 7 krijgen 40 minuten per dag Nederlandse les. De leerlingen komen zelfstandig naar het lokaal van De Rode Leeuw. De WAB laat alleen leerlingen aan het Nederlandse programma deelnemen indien ze het Engels (de instructietaal op onze gastschool) voldoende beheersen.

Alleen WAB-Elementary School-leerlingen die aan het EAL-programma deelnemen mogen het naschoolse Nederlandse programma volgen.

Moedertaalprogramma na schooltijd

Het Nederlandse moedertaalprogramma na schooltijd is voor leerlingen van andere internationale scholen én voor WAB-leerlingen van Pre-Kindergarten, Middle School en High School

 • Groep 1 tot en met 4

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van groep 1 van WAB en voor leerlingen van andere internationale scholen wekelijks een naschools Nederlands lesprogramma op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur De lessen vinden plaats in het Nederlandse klaslokaal in de wijk Sanlitun.

 • Groep 5 tot en met 7

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van andere internationale scholen wekelijks een naschools Nederlands lesprogramma voor groep 5 tot en met 7 van 15.45 tot 18.15 uur. Daarnaast is er 1 les in het schooljaar in een zondag gepland. Op deze zondagochtend wordt de afname van Cito- en Diataal-toetsen georganiseerd.

De lessen voor het basisonderwijs tot en met groep 7 vinden plaats in het Nederlandse lokaal in de Elementary School van de Western Academy of Beijing.

 • Basisonderwijs groep 8 en Voortgezet Onderwijs Klas 1 tot en met 4

De Rode Leeuw verzorgt wekelijks de lessen voor leerlingen vanaf groep 8 van WAB en voor leerlingen van andere (internationale) scholen het voortgezet onderwijs van 15.45 tot 18.15 uur en op zaterdagochtend van 10.00-13.00 uur. Daarnaast is er 1 les op zondag in het schooljaar gepland. Op deze zondag wordt de afname van Cito- en Diataal-toetsen georganiseerd. De lessen vinden plaats in de Middle School van de Western Academy of Beijing.

 • Voortgezet Onderwijs Klas 5 en 6

In het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) kan het vak Nederlands als ‘self taught’-vak worden opgenomen.   Leerlingen volgen het programma op WAB en krijgen mentor-begeleiding van De Rode Leeuw-docent. Wekelijks vindt er één begeleidingsles van 60 minuten plaats.

Samenstelling van de groep, groepsgrootte en de lesorganisatie

De Nederlandse lessen worden in kleine groepjes aangeboden. Door intensieve instructies en begeleiding is het leerrendement hoog. De klassen bestaan uit ongeveer 1 tot 10 leerlingen.

Instructies, groepsactiviteiten en individuele verwerking worden afgewisseld. De kleine groepen maken het mogelijk om uw kind op zijn of haar eigen niveau te laten werken.

Groepsactiviteiten zijn een waardevol onderdeel om spreken en luisteren te ontwikkelen en de woordenschat te vergroten. Een intensieve interactie in afwisselende werkvormen zorgt voor een breed aanbod en oefening in de Nederlandse taal. Daarbij stimuleert de leerkracht de samenwerking tussen de leerlingen.

Individuele verwerking zorgt voor het inoefenen van de lesstof. De leerlingen leren stap voor stap zelfstandig te werken.

Het zelfvertrouwen wordt bevorderd door succeservaringen bij goede verwerking.

De materialen van De Rode Leeuw worden flexibel ingezet. Ze sluiten aan bij het huidige Nederlandstalige onderwijs, zorgen voor afwisselende werkvormen en sluiten aan bij de niveauverschillen van leerlingen. De materialen voldoen aan de eisen van de Nederlandse onderwijsinspectie om de Nederlandse kerndoelen te bereiken.

Onderwijsaanbod: methodes en doelen

De Rode Leeuw oefent voornamelijk vaardigheden die in de andere lessen van de (internationale) scholen niet aan bod komen, zodat de Nederlandse lessen gericht kunnen zijn op de Nederlandse taal en Cultuur.

Ons onderwijs in Nederlandse taal en cultuur heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en België. Kinderen hebben bij terugkeer naar Nederland of België aansluiting bij het Nederlandse onderwijs. Dit geldt natuurlijk ook wanneer kinderen verhuizen naar een ander land, waar Nederlands taalonderwijs mogelijk is.

In het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur (NTC-onderwijs) hebben de kinderen grote verschillen in taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3.

 • NTC Richting 1 is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Een terugkeer naar een reguliere basisschool of school voor voortgezet onderwijs in Nederland is mogelijk. Binnen deze richting wordt toe gewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen. Deze doelen zijn geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. Bij deze leerlingen is Nederlands de belangrijkste taal in de thuissituatie. Daarnaast gebruiken de leerlingen Engels als voertaal op de internationale school. Het niveau van de Nederlandse woordenschat zal daarom variëren.
 • NTC Richting 2 is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met slechts één van de ouders Nederlands gesproken. De taal van de andere ouder zal de belangrijkste taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid voor deze leerlingen.
 • NTC Richting 3 leerlingen spreken thuis geen Nederlands. Ze beheersen nauwelijks Nederlands. Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland.

Op De Rode Leeuw zitten leerlingen van de drie NTC-richtingen bij elkaar in de Nederlandse lessen, dus bij hun leeftijdgenoten. De groepen in de Nederlandse klas zijn klein, waardoor het mogelijk is om te differentiëren. De instructies en verwerking worden afgestemd op het niveau van de leerling.

Groep 1 en 2: taalontwikkeling en letterkennis

In groep 1 en 2 zijn de activiteiten gericht op de taalontwikkeling. De taalactiviteiten zijn gericht op de zogenaamde tussendoelen voor beginnende geletterdheid. Deze tussendoelen beschrijven wat uw kind moet beheersen om goed te leren lezen en schrijven. Via betekenisvolle en afwisselende activiteiten hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich vlot te ontwikkelen.

De Rode Leeuw biedt de lesstof aan via thema’s en Veilig Leren Lezen.

De Nederlandse lessen van de Western Academy of Beijing sluiten aan bij het thematische aanbod van de Western Academy of Beijing. In het Primary Years Program (PYP) worden 6 Units of Inquiry aangeboden. Aan de hand van deze ‘Units of Inquiry’ komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind.
Halverwege groep 2 wordt het aanvankelijk leesprogramma uitgebreid met het aanbod uit Veilig Leren Lezen. Hierbij leren kinderen letters te verklanken en (leren) lezen.

De naschoolse Nederlandse lessen volgen het thematisch aanbod van Nederlandse taalmethode De Leessleutel en Veilig Leren Lezen.

De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Door een herkenbare context leert uw kind vlotter. Hierbij wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat door middel van samen spelen en spreken.

In groep 1 en 2 werken we met de Nederlandse methode De Leessleutel, Veilig Leren Lezen en de schooltv-series Koekeloere en Leesdas Lettervos Boekentas. De uitgebreide boekencollectie (voorleesboeken, prentenboeken, informatieboeken) en veelzijdig spelmateriaal maken een rijk aanbod compleet. Aan het eind van groep 2 kent uw kind veel letters en leest u samen de leesboeken voor beginnende lezers.

Groep 3: lezen en schrijven

In groep 3 leren kinderen vlot lezen met behulp van Veilig Leren Lezen. Veel kinderen zijn beginnende lezers als zij in groep 3 starten. Zij leren vlotter lezen en leren moeilijke woorden te spellen. De Rode Leeuw sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Groep 4 en 5: vlot leren lezen en spellen

Het onderwijsaanbod vanaf groep 4 gebruikt het taalonderwijs als basis. Onderwijs in lezen, spreken, luisteren en schrijven vormen de basis om te werken vanuit wereld oriënterende thema’s. Met de methodes Taaljournaal Spelling en Nieuwsbegrip worden praktische situaties aangeleerd, zoals vlot lezen en begrijpen van een tekst en het juist spellen van woorden. Deze vaardigheden oefenen we in eigen teksten en toneelspelletjes.

Groep 6, 7 en 8: toepassen van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven, spreken, luisteren)

In de wereldoriënterende thema’s worden de aangeleerde basisvaardigheden geoefend. Met de spellingmethode Taaljournaal en methode voor begrijpend lezen NieuwsbegripXL worden praktische situaties aangeleerd die we in eigen teksten, verslagen en werkstukken kunnen toepassen. Spreken en luisteren nemen een centrale rol in binnen De Rode Leeuw. Mondelinge vaardigheden zoals vertellen, overleg, uitwisseling van ervaringen en evaluatie worden aangeleerd en toegepast in de diverse activiteiten, in een klassengesprek, presentatie of verwerkingsopdracht. Spreken en luisteren nemen een centrale rol in binnen De Rode Leeuw. Mondelinge vaardigheden zoals vertellen, overleg, uitwisseling van ervaringen en evaluatie worden aangeleerd en toegepast in de diverse activiteiten, in een klassengesprek, presentatie of verwerkingsopdracht.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen:

 • vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen.
 • kennis en inzicht verwerven over betekenis, gebruik en vorm van de taal.
 • plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

Voortgezet onderwijs klas 1, 2 en 3: uitbreiden van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven en taal)

Het onderwijs in de Nederlandse taal is in de eerste plaats gericht op de referentiekaders voor de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het programma sluit aan op het reguliere programma in Nederland en is erop gericht dat bij terugkeer naar Nederland de leerling aansluiting vindt bij het reguliere Nederlandse onderwijs.

In de onderbouw (VO-klas 1, 2 en 3) ligt de nadruk op het uitbreiden van de basisvaardigheden. We vergroten:

 • de leesvaardigheid met fictieve en zakelijke teksten
 • schrijfvaardigheid met leesverslagen, brieven, verhalen en gedichten, krantennieuws en interviews
 • taalvaardigheid door verbeteren van grammatica, spelling en woordenschat
 • spreekvaardigheid door groepsgesprekken en het geven van presentaties
 • luistervaardigheid met behulp van presentaties, filmpjes van het Jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip en Nederlandse films.

Voortgezet onderwijs klas 4: verdieping en voorbereiding examen

Vanaf klas 4 zal er verdieping plaatsvinden van bovengenoemde vaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar wordt begonnen met het voorbereiden voor het IB-Programma Nederlands ter voorbereiding op klas 5 en 6.

Voorgezet onderwijs klas 5 en 6: mentorprogramma voor IB-Diploma Self Taught Nederlands

Wanneer uw kind het IBDP programma Nederlands volgt in klas 5 en 6 kan Nederlands als self taught programma gekozen worden. De internationale school zorgt voor de begeleiding (in het Engels) van dit programma. De Rode Leeuw kan de rol van ‘mentor’ organiseren.

Onze VO-leerkracht zorgt in de wekelijkse lessen voor hulp bij:

o        ondersteuning bij het samenstellen van de literatuurlijst

o        lezen van de gekozen boeken

o        begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands

o        oefeningen ter voorbereiding van het examen (mondeling en schriftelijk)

Lessen in Nederlandse en Belgische cultuur

De lessen Nederlandse en Belgische cultuur stimuleren verbondenheid met de beide landen en geven de kinderen een gevoel van identiteit. Zij vergemakkelijken een succesvolle terugkeer naar het Nederlandse en Belgische onderwijs. Het cultuuronderwijs geeft kennis en vaardigheden om snel te integreren in de Nederlandse en Belgische samenleving. De Nederlandse en Belgische cultuur is verweven in de lessen en wordt niet apart aangeboden als op zichzelf staande les.

Uitgangspunt zijn actuele gebeurtenissen en Nederlandse en Belgische feesten en gebruiken. De Rode Leeuw organiseert projecten over o.a. Vincent van Gogh, Europese Unie, Nederland en het Water, (Kinder)Boekenweek en het Nederlands en Belgisch koningshuis. Natuurlijk besteden we ook tijd en aandacht aan de viering van Sinterklaas.

Voor de cultuurlessen wordt gebruik gemaakt van NieuwsbegripXL en informatie via het Internet en informatieboeken. De methode NieuwsbegripXL maakt gebruiken van actuele nieuwsberichten en heeft een veelzijdig aanbod van geschiedenis en aardrijkskundige onderwerpen.

Methodes en materialen

De Rode Leeuw maakt gebruik van moderne onderwijsmethodes die het mogelijk maken om de Nederlandse kerndoelen te halen.

Ontwikkelgebied Onderdeel Doelgroep Methode
Taalontwikkeling Taalontwikkeling groep 1-2 De Leessleutel
Aanvankelijk lezen groep 2-3 Veilig Leren Lezen
Spreken en luisteren groep 4 tot en met 8 Taaljournaal
Stellen groep 4 tot en met 8 Taaljournaal
Taalbeschouwing groep 4 tot en met 8 Taaljournaal
Spelling groep 4 tot en met 8 Taaljournaal Spelling
Woordenschat groep 4 tot en met 8 Taaljournaal Woordenschat
Begrijpend Lezen groep 4 tot en met 8
VO klas 1 tot en met 4
NieuwsbegripXL
Literatuur onderwijs VO klas 1 tot en met 4

VO klas 5 en 6

Nieuw Nederlands – 5e editie

Leesboeken

Cultuur Cultuur groep 4 tot en met 8
VO klas 1 tot en met 4
NieuwsbegripXL

 

Groep 3 werkt met de kim-versie van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Deze methode zorgt voor het stap voor stap aanleren van letters en het vlot leren lezen.

Groep 4 tot en met 8 werkt met de tweede versie van de methode Taaljournaal. Deze methode heeft een aparte gestructureerde spellingleerlijn én een woordenschataanbod.

Groep 4 tot en met 8 en voortgezet onderwijs klas 1 tot en met 4 gebruikt voor begrijpend lezen de teksten van NieuwsbegripXL. NieuwsbegripXL biedt actuele boeiende teksten via hun website voor een veelzijdig aanbod van begrijpend lezen.

Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 4 werkt met methode Nieuw Nederlands 5e editie. De docent zal afhankelijk van de behoefte van de leerlingen een selectie maken uit de methode. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van Nederlandstalige films om bij leerlingen de kennis van de Nederlandse taal en cultuur te vergroten.

Bibliotheek

Lezen en voorlezen van Nederlandse boeken is erg belangrijk voor een goede taalontwikkeling. In de bibliotheken van Elementary, Middle en High School van de Western Academy of Beijing is een aparte afdeling met een ruime collectie aan Nederlandse boeken. De boekencollectie wordt jaarlijks uitgebreid.

De leerlingen worden gestimuleerd om minimaal 1 boek per 2 weken Nederlandstalige boeken te lezen. Een aantal keren per jaar maken de leerlingen een boekverslag of geven ze een presentatie.

Andere faciliteiten

De Rode Leeuw maakt gebruik van alle faciliteiten die de Western Academy of Beijing biedt. Een digitaal schoolbord staat tot onze beschikking en we hebben vrij toegang tot de bibliotheek, de kooklokalen en alle andere algemene ruimtes. De leerlingen van het dagprogramma op WAB maken ook gebruik van iPads en laptops in de lessen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs in het naschools programma nemen een eigen laptop mee naar de les.

Ziekte en vervanging van de leerkracht

De leerkracht kan wegens ziekte of bijscholing een enkele keer afwezig zijn. De vervanging van de Nederlandse leerkracht wordt zo goed mogelijk opgevangen.