De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Het onderwijs

De organisatie op De Rode Leeuw

3.1 De organisatie van ons onderwijs

De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Er is een programma voor de basisschoolgroepen als ook voor het voortgezet onderwijs. Deze wekelijkse Nederlandse lessen duren 2,5 á 3 uur en zijn toegankelijk voor Nederlandssprekende kinderen van zowel WAB al andere (internationale) scholen. De naschoolse lessen voor leerlingen vanaf groep 4 vinden doordeweeks plaats op WAB. Voor groep 1 t/m 3 is er op zaterdagochtend les. 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs klas 5 en 6 (Grade 11 en 12) kunnen het vak Nederlands kiezen voor het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) als ‘self-taught’. Leerlingen volgen het programma in het Engels op WAB en krijgen mentorbegeleiding via de De Rode Leeuw. Gemiddeld vindt er wekelijks één begeleidingssessie van 60 minuten plaats.

Deze mentor zorgt tijdens de wekelijkse lessen voor ondersteuning bij:

 • Het samenstellen van de literatuurlijst
 • Lezen van de gekozen boeken
 • Begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands
 • Oefeningen ter voorbereiding van het mondelinge en schriftelijke examen.

Beperkingen door Covid-19 in schooljaar 2021-2022

Vanwege Covid-19 en de beperkingen die dit met zich meebrengt zijn we helaas dit schooljaar niet in staat om begeleiding voor het IB programma Nederlands aan te bieden.

Mocht de leerling niet in staat zijn om het IB-Nederlands te volgen, dan bieden wij een alternatief: het CNaVT examen (zie: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Het examen kan afgenomen worden in klas 4, 5, of 6.  Het examen geeft toelating tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei. De inschrijving sluit halverwege maart. 

3.2 Moedertaalprogramma na schooltijd

Het Nederlandse moedertaalprogramma na schooltijd is voor WAB-leerlingen van Pre-Kindergarten, Middle School en High School én voor leerlingen van andere internationale scholen.

 • Groep 1 tot en met 3

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van groep 1 tot en met 3 een wekelijks Nederlands lesprogramma op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur De lessen vinden plaats in het Nederlandse klaslokaal in de Elementary School van WAB. 

 • Groep 4 tot en met 8

De Rode Leeuw organiseert voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 een naschools Nederlands lesprogramma, afgestemd op het ASA-programma van WAB. De lessen zijn twee keer per week, voor de laagste groepen van 15.20 tot 16.30 uur en voor de hogere groepen van 16.35 tot 17.50 uur.    

 • Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 4

Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs organiseert De Rode Leeuw wekelijkse lessen van 15.45 tot 18.15 uur. Deze lessen vinden plaats in de Middle School van de Western Academy of Beijing.

 • Voortgezet Onderwijs klas 5 en 6

In het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) kan het vak Nederlands als ‘self-taught’ worden opgenomen. Leerlingen volgen het programma op WAB en krijgen mentorbegeleiding via De Rode Leeuw. Wekelijks vindt er gemiddeld één begeleidingssessie van 60 minuten plaats. 

Het is ook mogelijk om het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examen te doen. Het examen kan afgenomen worden in klas 4, 5, of 6.  Het examen geeft toelating tot verschillende universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei. 

3.3 Samenstelling van de groepen

De Nederlandse lessen worden in kleine groepjes aangeboden. Door intensieve instructies en begeleiding is het leerrendement hoog. De klassen bestaan doorgaans uit 5 á 10 leerlingen.

Instructies, groepsactiviteiten en individuele verwerking worden afgewisseld. De kleine groepen maken het mogelijk om uw kind op zijn of haar eigen niveau te laten werken.

Groepsactiviteiten zijn een waardevol onderdeel om spreken en luisteren te ontwikkelen en de woordenschat te vergroten. Een intensieve interactie in afwisselende werkvormen zorgt voor een breed aanbod en oefening in de Nederlandse taal. Daarbij stimuleert de leerkracht de samenwerking tussen de leerlingen.

Individuele verwerking zorgt voor het inoefenen van de lesstof. De leerlingen leren stap voor stap zelfstandig te werken.

Het zelfvertrouwen wordt bevorderd door succeservaringen bij goede verwerking.

De materialen van De Rode Leeuw worden flexibel ingezet. Ze sluiten aan bij het huidige Nederlandstalige onderwijs, zorgen voor afwisselende werkvormen en sluiten aan bij de niveauverschillen van leerlingen. De materialen voldoen aan de eisen van de Nederlandse onderwijsinspectie om de Nederlandse kerndoelen te bereiken.

3.4 Onderwijsaanbod

De Rode Leeuw richt zich voornamelijk op vaardigheden die in de andere lessen van de (internationale) scholen niet aan bod komen. 

Ons Nederlandse taal- en cultuuronderwijs (NTC) heeft als doelstelling aan te sluiten bij het reguliere dagonderwijs in Nederland en België, of andere NTC-locatie. 

In het NTC-onderwijs bestaan er vaak grote verschillen in taalniveau. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3.

 • NTC Richting 1 is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Een terugkeer naar een reguliere basisschool of voortgezet onderwijs in Nederland is mogelijk. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen. Deze doelen zijn geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen en worden samengevat in de NTC-leerlijn. Bij deze leerlingen is Nederlands de belangrijkste taal in de thuissituatie. Daarnaast gebruiken de leerlingen Engels als voertaal op de internationale school. Het niveau van de Nederlandse woordenschat zal daarom variëren.
 • NTC Richting 2 is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met slechts één van de ouders Nederlands gesproken. De taal van de andere ouder zal ook een belangrijke taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid voor deze leerlingen. 
 • NTC Richting 3 leerlingen spreken thuis geen Nederlands, ze beheersen de taal nauwelijks. Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland.

Bij De Rode Leeuw komt het voor dat er leerlingen van de drie NTC-richtingen bij elkaar groep zitten. De groepen in de Nederlandse klas zijn klein, waardoor het mogelijk is om te differentiëren. De instructies en verwerking worden afgestemd op het niveau van de leerling. Richting 3 leerlingen kunnen tot en met groep 3 toegelaten worden, mits er ook een duidelijk streven is om zo vlug mogelijk het niveau van Richting 2 te willen bereiken. 

Groep 1 en 2: taalontwikkeling en letterkennis

In groep 1 en 2 zijn de activiteiten gericht op het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat en het bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid. De taalactiviteiten zijn gericht op de zogeheten tussendoelen voor beginnende geletterdheid. Deze tussendoelen beschrijven wat uw kind moet beheersen om goed te leren lezen en schrijven. Via betekenisvolle en afwisselende activiteiten hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich vlot te ontwikkelen.

De Nederlandse lessen op WAB sluiten waar mogelijk aan bij het thematische aanbod van de homerooms. In het Primary Years Program (PYP) worden 6 ‘Units of Inquiry’ aangeboden. Aan de hand van deze ‘Units of Inquiry’ komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind. Halverwege groep 2 wordt het aanvankelijk leesprogramma uitgebreid met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Hierbij leren kinderen letters te verklanken en (leren) lezen.

De Rode Leeuw biedt de lesstof aan via thema’s en de methode Veilig Leren Lezen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Door een herkenbare context leert uw kind vlotter. Hierbij wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat door middel van samen spelen en spreken. De uitgebreide boekencollectie (voorleesboeken, prentenboeken, informatieboeken) en veelzijdig spelmateriaal maken een rijk aanbod compleet. Aan het eind van groep 2 kent uw kind veel letters en leest u samen de leesboeken voor beginnende lezers.

Groep 3: lezen en schrijven

In groep 3 leren kinderen vlot lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Veel kinderen zijn beginnende lezers als zij in groep 3 starten. Zij leren vlotter lezen en leren moeilijkere woorden te spellen. De Rode Leeuw sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat. 

Groep 4 en 5: vlot leren lezen en spellen

Onderwijs in lezen, spreken, luisteren en schrijven vormen de basis in groep 4 en 5. Met de methodes Staal Spelling en Nieuwsbegrip worden praktische vaardigheden aangeleerd, zoals vlot lezen en begrijpen van een tekst en het juist spellen van woorden. Deze vaardigheden oefenen we in eigen teksten en toneelspelletjes. 

Groep 6, 7 en 8: toepassen van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven, spreken, luisteren)

In groep 6 tot en met 8 worden de aangeleerde basisvaardigheden uitgebreid. Met de spellingmethode Staal en methode voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip worden praktische vaardigheden aangeleerd die we in eigen teksten, verslagen en werkstukken kunnen toepassen. Spreken en luisteren nemen een centrale rol in binnen De Rode Leeuw. Deze mondelinge vaardigheden zoals vertellen, overleg, uitwisseling van ervaringen en evaluatie worden aangeleerd en toegepast in de diverse activiteiten, in een klassengesprek, presentatie of verwerkingsopdracht.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen:

 • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen.
 • Kennis en inzicht verwerven over betekenis, gebruik en vorm van de taal.
 • Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal. 

Voortgezet onderwijs klas 1, 2 en 3: uitbreiden van de basisvaardigheden (begrijpend lezen, schrijven en taal)

Het onderwijs in de Nederlandse taal is in de eerste plaats gericht op de referentiekaders voor de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het programma sluit aan op het reguliere programma in Nederland en is erop gericht dat bij terugkeer naar Nederland of België de leerling aansluiting vindt bij het reguliere Nederlandstalige onderwijs.  

In de onderbouw (VO-klas 1, 2 en 3) ligt de nadruk op het verbeteren van de:

 • Leesvaardigheid van fictieve en zakelijke teksten.
 • Schrijfvaardigheid van leesverslagen, brieven, verhalen en gedichten, artikelen en interviews.
 • Taalvaardigheid door het verbeteren van grammatica, spelling en woordenschat.
 • Spreekvaardigheid door groepsgesprekken en het geven van presentaties.
 • Luistervaardigheid met behulp van presentaties, filmpjes van het Jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip en Nederlandse films of documentaires.

Voortgezet onderwijs klas 4: verdieping en voorbereiding examen

Vanaf klas 4 zal er verdere verdieping plaatsvinden van bovengenoemde vaardigheden. In klas 4 kan er in de tweede helft van het schooljaar kan er worden begonnen met het voorbereiden op het CNaVT-examen of het IBDP self-taught Nederlands. 

Het is mogelijk om het CNaVT (zie: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examen te doen. Het examen kan afgenomen worden in klas 4, 5, of 6.  Het examen geeft toelating tot vele universiteiten in Nederland en België. Het examen wordt één keer per jaar afgenomen tussen 1 en 15 mei.

Voorgezet onderwijs klas 5 en 6: mentorprogramma voor IB-Diploma Self Taught Nederlands 

Wanneer uw kind het IBDP-programma Nederlands volgt in klas 5 en 6, kan Nederlands als ‘self taught’ programma gekozen worden. De internationale school zorgt voor de begeleiding (in het Engels) van dit programma. De Rode Leeuw kan de rol van mentor organiseren. 

De mentor zorgt in de wekelijkse lessen voor ondersteuning bij:

 • Het samenstellen van de literatuurlijst.
 • Lezen van de gekozen boeken.
 • Begeleiding bij de opdrachten uit het IB-diploma programma Nederlands.
 • Oefeningen ter voorbereiding van het examen (mondeling en schriftelijk).

3.5 Methodes en materialen

De Rode Leeuw maakt gebruik van moderne onderwijsmethodes die het mogelijk maken om de Nederlandse kerndoelen te behalen.

Ontwikkelgebied

Onderdeel

Doelgroep

Methode

Taal

Taalontwikkeling

groep 1-2

Kleuteruniversiteit / 

Eigen thema’s

Aanvankelijk lezen

groep 2-3

Veilig Leren Lezen

Spreken en luisteren

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Eigen invulling

Stellen

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Eigen invulling

Taalbeschouwing

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Staal

Muiswerk Numo

Spelling

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Staal

Muiswerk Numo

Woordenschat

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Staal

Muiswerk Numo

Begrijpend Lezen

groep 4 t/m 8
VO klas 1 t/m 4

Nieuwsbegrip

Muiswerk Numo

Literatuur onderwijs

VO klas 4 t/m 6

Laagland, literatuur & lezer

Cultuur

Cultuur

groep 4 t/m 8

VO klas 1 t/m 4

Nieuwsbegrip / Eigen thema’s

Groep 3 werkt met de kim-versie van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Deze methode zorgt voor het stap voor stap aanleren van letters en het vlot leren lezen. 

Groep 4 tot en met 8 werkt vanaf schooljaar 2018-2019 met de spellingsmethode Staal. Deze methode heeft een aparte gestructureerde spellingleerlijn en woordenschataanbod. De methode biedt (werkwoord)spelling volgens een bewezen spellingaanpak waarbij differentiatie goed mogelijk is.

Groep 4 tot en met 8 en voortgezet onderwijs klas 1 tot en met 4 gebruikt voor begrijpend lezen de teksten van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt actuele boeiende teksten via hun website voor een veelzijdig aanbod van begrijpend lezen.

Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 4 werkt met Muiswerk Numo als basis. De docent zal afhankelijk van de behoefte van de leerlingen een selectie maken uit de leerstof die in de klas behandeld zal worden. 

Voor spreek-, luister- en schrijfopdrachten krijgt de leerkracht de ruimte voor een eigen invulling die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Voorbeelden zijn het maken van een podcast, een magazine, of een debat in de klas aan de hand van een stelling. Bij het samenstellen van de opdrachten wordt de NTC-leerlijn geraadpleegd om ervoor te zorgen dat er constant aan de doelen van de betreffende jaargroep gewerkt wordt.

Ook voor de invulling van het cultuuronderwijs is er ruimte voor eigen inbreng van de leerkracht. Een actueel onderwerp kan aanleiding vormen voor een cultuurles, of een onderwerp waar de leerkracht zelf veel vanaf weet. Wekelijks komt de Nederlandse cultuur ook aan bod via de teksten van Nieuwsbegrip. 

3.6 Aandacht voor Nederlandse en Belgische cultuur

Aandacht voor onze cultuur stimuleert verbondenheid en geeft leerlingen een gevoel van identiteit. Dit vergemakkelijkt een succesvolle terugkeer naar het Nederlandse en Belgische onderwijs. Het cultuuronderwijs geeft kennis en vaardigheden om snel te integreren in de Nederlandse en Belgische samenleving. De Nederlandse en Belgische cultuur is verweven in de lessen en wordt niet altijd aangeboden als een op zichzelf staande les. 

Uitgangspunt zijn actuele gebeurtenissen en Nederlandse feesten en gebruiken. De Rode Leeuw organiseert activiteiten rondom de Kinderboekenweek, Koningsdag en Sinterklaas. Gedurende het jaar is er aandacht voor belangrijke historische personen en gebeurtenissen, de topografie van Nederland en België en ook de actualiteit komt aan bod via Nieuwsbegrip. 

3.7 Bibliotheek

Lezen en het voorlezen van Nederlandse boeken is erg belangrijk voor een goede taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. In de bibliotheken van de Elementary en Middle School van de Western Academy of Beijing is een aparte afdeling met een ruime collectie aan Nederlandse boeken. De boekencollectie wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe titels en is recent opgeschoond door de verouderde boeken af te schrijven.

De leerlingen worden gestimuleerd om regelmatig Nederlandstalige boeken te lezen. Een aantal keren per jaar maken de leerlingen een boekverslag of geven ze een boekpresentatie.

3.8 Andere faciliteiten

De Rode Leeuw maakt gebruik van vrijwel alle faciliteiten die de Western Academy of Beijing te bieden heeft. Een digitaal schoolbord staat tot onze beschikking en we hebben vrij toegang tot de bibliotheek, de kooklokalen en alle andere algemene ruimtes. De leerlingen van WAB maken ook gebruik van hun iPads en laptops in de lessen. 

3.9 Ziekte en vervanging van de leerkracht

De leerkracht kan wegens ziekte of bijscholing een enkele keer afwezig zijn. Er wordt altijd getracht de beste vervanging te vinden om de lessen door te kunnen laten gaan.