De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

De school

De Rode Leeuw van toen tot nu

In 1994 startte Shell met een Nederlandse afdeling op de Western Academy of Beijing. In 2004 werd het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan de Stichting De Rode Leeuw. In al die jaren kunnen leerlingen op de basisschool van de Western Academy of Beijing (WAB) ook onderwijs volgen op de Nederlandse afdeling.

In 2008 is een naschools Nederlands programma gestart dat toegankelijk is voor leerlingen op de middelbare school van WAB en voor leerlingen die op andere internationale scholen onderwijs volgen. In de loop der jaren is het naschoolse programma flink uitgebreid: er worden wekelijkse lessen aangeboden op twee locaties voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, klas 1 tot en met klas 4 van het Voortgezet Onderwijs en een mentorprogramma voor IB Diploma Programma Nederlands.

In 2019 start De Rode Leeuw met ruim 40 leerlingen. Ongeveer 12 leerlingen volgen het Nederlandse programma onder schooltijd als onderdeel van het lesprogramma van Elementary School op de Western Academy of Beijing (groep 2 tot en met 7). Zo’n 30 leerlingen volgen het naschools Nederlandse programma in groep 1 tot en met 8 en het naschoolse Nederlandse programma voor VO-klas 1 tot en met 4 en de begeleiding van leerlingen uit VO-klas 5 en 6 bij hun IB Diploma-Programma Self Taught Nederlands.

De Rode Leeuw heeft twee leslocaties:

 • De Western Academy of Beijing in de wijk Shunyi
 • Een eigen klaslokaal in de wijk Sanlitun.

Het team van De Rode Leeuw

Ons team bestaat uit drie personen:

 • Anne Dorst directeur en leerkracht van groep 2 tot en met 7 van het Nederlandse programma onder schooltijd op WAB.
 • Merle Remmers leerkracht van het naschoolse Nederlandse programma voor Basisonderwijs groep 1 tot en met 8 en Voortgezet Onderwijs klas 1 tot en met 6
 • Frank Aarts leerkracht bij het naschoolse Nederlandse programma

De Rode Leeuw werkt met gekwalificeerde leerkrachten. Ze zijn bevoegd en hebben ruime ervaring in het onderwijs in Nederland.

De leerkrachten worden ondersteund door een onderwijsassistent in het basisonderwijs groep in Sanlitun.

Waar staan wij voor

‘’Bij De Rode Leeuw

zijn we wereldburgers in onze ontwikkeling en ons denken

geven we om elkaar en ondersteunen we elkaar

zijn we gelijk en werken we samen

en leren we onze moedertaal’’

Volgens die visie wil De Rode Leeuw aantoonbaar goede resultaten behalen in zowel het dag- als het naschoolse programma. Dit gebeurt door middel van een gedifferentieerd aanbod in veelzijdige werkvormen waarbij aandacht is voor leeropbrengsten, plezier, veilige sfeer, saamhorigheid en ouderparticipatie. Onze resultaten zullen worden gewaarborgd door kwaliteitszorg zoals is beschreven in ons schoolplan 2017-2021.

Uitgangspunten

De Rode Leeuw werkt nauw samen met de Western Academy of Beijing.

De uitgangspunten van de Western Academy of Beijing zijn nauw verweven met het Nederlandse programma op WAB. De samenwerking met het naschoolse Nederlandse programma wordt vormgegeven door het beschikbare Nederlandse klaslokaal en het gebruik van de bibliotheek met de uitgebreide collectie Nederlandstalige boeken.

De kern van het onderwijs op De Rode Leeuw bestaat uit:

 • Een veilige sfeer

Wanneer leerlingen zich veilig voelen, hebben ze veel energie om zich op het leren te richten. De Rode Leeuw biedt een veilige, respectvolle leeromgeving.

 • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig en voelen zich competent.

Wanneer leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden, staan ze open voor uitdagingen. Bij De Rode Leeuw staan de vaardigheden van de leerling centraal. We leren leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen en leren. We benoemen veelvuldig wat de leerlingen kunnen. Samen met de leerling wordt regelmatig mondeling gereflecteerd op de gestelde doelen.

 • Duidelijke regels en afspraken die voor iedereen gelden.

Een duidelijke structuur in regels en afspraken vinden wij belangrijk.

 • Onderwijsaanbod gericht op het leerniveau van de individuele leerling.

Door de kleine groepen en veelzijdig materiaal zijn er veel mogelijkheden voor gedifferentieerde instructiemomenten en verwerking gericht op helder geformuleerde doelen.

 • Respect voor en kennis van gastland China en de diversiteit van culturen van onze gastschool.

Het onderwijs in de Nederlandse en Belgische cultuur wordt gecombineerd met de ervaringen in ons gastland China en de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen.

 • De belevingswereld van de leerlingen is uitgangspunt bij het onderwijsaanbod.

De Nederlandse taallessen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen in Beijing. De leerkracht maakt hierin weloverwogen keuzes om ervoor te zorgen dat de lessen de kinderen aanspreken.

 • Het serieus nemen van het kind als volwassen mens in wording.

Bij het ontwikkelen van vaardigheden en het evalueren van dit proces worden leerlingen serieus genomen door de leerkracht en de klasgenoten.

 • Betrokken ouders.

De inbreng van ouders wordt door De Rode Leeuw gewaardeerd en gestimuleerd. Betrokkenheid bij vieringen zoals Sinterklaas en Koningsdag wordt gewaardeerd.

Zó willen wij op De Rode Leeuw situaties creëren waarin en waardoor kinderen zichzelf kunnen ontplooien tot zelfdenkende, kritische leerlingen.